Skolverket redovisar resultaten från 2023

Skolverket har lämnat in årsredovisningen för 2023 till regeringen. Årsredovisningen summerar året som gått och är en viktig utgångspunkt för det fortsatta arbetet under 2024.

Under 2023 har myndigheten bland annat arbetat med digitaliseringen av de nationella proven, införandet av ämnesbetyg (Gy25), regionala planeringsunderlag, professionsprogram och genomfört en mängd kvalitetsdialoger med huvudmän. Vi har också presenterat tre internationella studier och Skolverkets lägesbedömning, som ger en samlad bild av situationen och utvecklingen i skolväsendet.
I de internationella studierna har vi kunnat se att svenska elever fortsatt presterar över genomsnittet. Vi ser också att skillnaderna mellan de elever som presterar högst och de som presterar lägst ökar. Även i lägesbedömningen lyfter Skolverket fram att skillnaderna mellan elevgrupper ökar och att vi idag inte har en likvärdig skola i Sverige.

– Som expertmyndighet har vi en viktig roll att utifrån vår samlade kunskap både beskriva utmaningar och föreslå åtgärder. I lägesbedömningen lyfte vi till exempel tre nyckelfrågor som är särskilt angelägna att prioritera för att förbättra undervisningens kvalitet och stärka elevers möjlighet att lyckas i skolan. Det handlar om att rektorsomsättningen behöver minska, att fler behöriga och erfarna lärare behöver arbeta på skolor med mindre gynnsamma förutsättningar för att bryta den pedagogiska segregationen och att alla elever behöver få det stöd och den stimulans de behöver redan från start, säger Anna Westerholm, vikarierande generaldirektör för Skolverket.

Årsredovisningen 2023

Skolverkets uppdrag är att främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Under 2023 har vi i vårt arbete fortsatt att bidra till skolans utveckling. Som alltid utgår Skolverkets arbete från myndighetens instruktion samt våra prioriterade områden och mål.

Varje statlig myndighet ska lämna en årsredovisning till regeringen senast den 22 februari varje år. I samband med det ska myndigheterna rapportera in sitt ekonomiska utfall till statsredovisningen i Hermes.

Skolverkets årsredovisning 2023

Publicerades den .