Kommunerna behöver öka sina kunskaper om varför elever avbryter sfi

Många sfi-elever avbryter sina studier utan godkänt betyg i någon av de kurser som ingår i utbildningen. Det visar statistik från Skolverket, som även konstaterar att kommunerna behöver bli bättre på att undersöka orsakerna till avbrotten.

Av elever som påbörjade sina studier 2018 hade 37 procent av eleverna inte fått godkänt betyg i någon kurs fram till 2022. Elever på studieväg 1, där många elever saknar tidigare studievana, är de som i lägst utsträckning genomför hela utbildningen.

En vanlig orsak till studieavbrotten är att elever får ett arbete. Andra orsaker är att elever får en praktikplats, flyttar från kommunen eller avbryter studierna på grund av familje- och hälsoskäl. Men ofta är orsakerna bakom studieavbrotten okända, visar Skolverkets rapport Studieavbrott och genomströmning i sfi.

En av slutsatserna i rapporten är att samtliga kommuner behöver undersöka orsakerna till studieavbrotten i sfi på ett systematiskt sätt och registrera avbrottsorsaker för eleverna i sina uppföljningssystem. Kommunerna behöver förstå bakgrunden till att elever gör studieavbrott för att kunna sätta in lämpliga åtgärder för att motverka avbrotten.

Av rapporten framgår också att kommunerna behöver ha både ett utbildnings- och ett arbetsmarknadsperspektiv i arbetet med eleverna i sfi och att de därmed även behöver ha en samverkan mellan de egna förvaltningarna och med andra aktörer.

Publicerades den .