Nyhetsbrev om digitala nationella prov

Vill du som skolchef eller rektor hålla dig uppdaterad om digitaliseringen av de nationella proven och betygsstödjande bedömningsstöden? Med vårt nyhetsbrev får du löpande information om allt som rör införandet.

Nyhetsbrevet ger dig uppdaterad information om tekniska och organisatoriska förberedelser, webbinarier och andra stödinsatser.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Ange din e-postadress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev om digitala nationella prov. Nyhetsbrevet riktar sig till huvudmän och rektorer.


Jag godkänner att Skolverket sparar mina personuppgifter. Läs mer om hur Skolverket hanterar personuppgifter.

Frågor om digitala nationella prov

Kontakta oss om du har frågor om Skolverkets information om digitala nationella prov.

Kontakta oss

Hur vi hanterar personuppgifter

Skolverket behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Uppgifterna kommer att omfattas av offentlighetsprincipen. Personuppgiftsansvarig är Statens Skolverk, org.nr 202100-4185.

Information enligt artikel 13 – personuppgift i administrativt register, kontaktväg för digitala nationella prov

Skolverket erbjuder alla huvudmän att med en eller flera representanter ingå i ett administrativt register, en kontaktväg, och detta register kommer att nyttjas av Skolverket som kanal för information.

Vem är ansvarig och vem kan ta del av personuppgifterna?

Skolverket (org. nr. är 202100-4185) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Skolverket, 106 20 Stockholm

Upplysningstjänst och växel: 08-527 332 00

Uppgifterna samlas in för Skolverkets räkning och behandlas av enheten för allmändidaktik vid Skolverket. Uppgifter som lämnas till Skolverket kan efter prövning komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

Ändamålet med administrativt register, kontaktväg för digitala nationella prov, är att Skolverket ska få en kontaktväg till samtliga huvudmän för att kunna informera om arbetet med digitala nationella prov.

Det innebär att:

  • dina uppgifter används för att Skolverket ska ha en kontaktväg till din huvudman
  • dina uppgifter sparas för att ha en kontaktväg till din huvudman

Hur länge sparas uppgifterna?

Skolverket får enligt Dataskyddsförordningen inte spara dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen av uppgifterna. Samtliga uppgifter som du lämnat behandlas så länge du utgör en kontaktperson för din huvudmans räkning. Efter denna tidpunkt kommer de uppgifter som du lämnat att bevaras för arkiv- och insynsändamål då Skolverket enligt lag är skyldig att bevara materialet.

Grunden för Skolverket att behandla dina personuppgifter

Regeringen har genom beslut den 21 september 2017 (U2017/03739/GV) gett i uppdrag åt Statens skolverk att utveckla och tillhandahålla digitaliserade nationella prov i grundskolan och på gymnasial nivå i enlighet med vad som anges i propositionen Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala (prop. 2017/18:14). I det uppdraget ingår också att informera om och kommunicera med huvudmännen om arbetet kring att digitalisera de nationella proven. När Skolverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att fullgöra det uppdraget innebär det att behandlingen har rättslig grund enligt dataskyddsförordningen och den svenska dataskyddslagen, eftersom det är en uppgift av allmänt intresse.

Överföring av uppgifter till tredje land

Skolverket överför inte uppgifter till tredjeland till eller till någon internationell organisation.

Dina rättigheter

Du har rätt att från Skolverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen eller begära begränsning av behandling av uppgifter som rör dig. Du har också rätt att begära och få rättelse av felaktiga personuppgifter. I praktiken kan våra möjligheter att tillmötesgå dig vad gäller vissa rättigheter såsom radering och rättelse ibland vara begränsade. Detta på grund av att det finns skyldigheter för Skolverket att bevara allmänna handlingar.

Läs mer eller utnyttja dessa rättigheter

Mejla Skolverkets dataskyddsombud

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Om du anser att Skolverket har behandlat dina personuppgifter i strid med Dataskyddsförordningen eller den svenska dataskyddslagen har du också rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för att klaga på det.

Senast uppdaterad 02 maj 2024

Innehåll på denna sida