Ledningsgrupp och insynsråd

Ledningsgruppen är rådgivande till generaldirektören och utgörs av myndighetens avdelningschefer.      

Joakim Malmström

Joakim Malmström, generaldirektör

Generaldirektören är utsedd av regeringen och ytterst ansvarig för Skolverkets verksamhet och resultat. Joakim Malmström är generaldirektör för Skolverket sedan den 15 mars 2024.

Karin Strandås

Karin Strandås, stabschef

GD-staben ansvarar för att stödja GD i

 • övergripande styrnings-, planerings-, uppföljnings- och utvecklingsfrågor,
 • att samordna, driva och utveckla frågor som särskilt berör myndighetens organisation, resultatstyrning och interna styrning och kontroll,
 • att bereda och fördela uppdrag och remisser till linjeverksamheten,
 • att samordna övergripande frågor med Regeringskansliet och andra externa aktörer,
 • att tillhandahålla sekretariatsresurser till GD.
Lena Jenee

Lena Jenee, chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för myndighetsövergripande, principiella ställningstaganden och policyer, stöd till verksamheten och utveckling av myndighetens följande områden:

 • arbetsgivarpolitik samt det strategiska arbetet inom personalområdet
 • finansiell styrning och inköp, redovisning, ekonomi-, personal-, löne- och inköpsadministration
 • extern och intern kommunikation samt digitala användargränssnitt
 • lokalförsörjning, kontor och arbetsplatsservice samt fysisk och miljörelaterad säkerhet
 • miljölednings- och riskhanteringsfrågor
 • myndighetens digitala och tryckta utgivning.


Annika Braddon

Annika Braddon, chef för avdelningen för verksamhetsutvecklingsstöd

Avdelningen ansvarar för

 • att Skolverkets verksamhetsutveckling kan bedrivas på ett sammanhållet, effektivt och ändamålsenligt sätt
 • att modernisera och utveckla Skolverket med utgångspunkt i en mognande processorientering
 • att förvalta processer och metoder för projekt-, förvaltnings- och portföljstyrning samt ge stöd i projekt- och förvaltningsarbete till resten av verksamheten
 • att stödja och säkerställa att myndigheten arbetar med effektiva processer
 • att samordna processer och utvecklingsarbete
 • att leverera it-utveckling och drift.
Tommy Lagergren

Tommy Lagergren, chef för avdelningen för skolutveckling

Avdelningen ansvarar för

 • Nationella skolutvecklingsprogram: förvalta, utveckla och genomföra portfölj av utvecklingsinsatser för målgrupperna
 • Framtagande och införande av stödmaterial och tjänster för målgrupperna
 • Genomföra riktade insatser med hjälp av metodiken skoldialog
 • Samordna och planera skolutvecklingsuppdrag
 • Arbeta för att utveckla skolans organisation, ledarskap och harmonisering med arbetsmarknaden.
Anna Westerholm

Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner

Avdelningen ansvarar för

 • att utforma och systematiskt utveckla styrdokument för skolan, såsom kursplaner, ämnesplaner och allmänna råd
 • nationella prov
 • kunskapsbedömning och betygssättning
 • direktivfrågor kopplat till sektorsansvar och värdegrundsfrågor, exempelvis jämställdhet, delaktighet och demokratifrågor.      
Erik Janzon

Erik Janzon, rättschef

Rättsavdelningen ansvarar för

 • att rättssäkra Skolverkets verksamheter
 • ta fram föreskrifter
 • kvalitetssäkra Skolverkets egna produkter och verka för att verksamheten agerar i enlighet med rollen som statsanställd samt delta i projekt och regeringsuppdrag som experter.
 • att samordna och utveckla myndighetens riskhanterings- och säkerhetsfrågor inklusive informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. Dessutom finns säkerhetschefsrollen på avdelningen.

Rättsavdelningen har även ett uppdrag att driva, utveckla och förvalta myndighetens funktion för upplysningstjänst. Upplysningstjänsten besvarar myndighetens inkommande frågor inom det skoljuridiska området.

Anna Castberg

Anna Castberg, chef för avdelningen för analys

Avdelningen ansvarar för

 • att i samverkan med andra delar av Skolverket och externa intressenter bedriva ett systematiskt analys- och utvärderingsarbete
 • att producera, hantera och publicera statistik för internt och externt bruk
 • att systematiskt och efter behov genomföra analyser av skolan,
  skolutvecklingsinitiativ, omvärlden och målgrupperna
 • att medverka i internationella studier och bevaka trender i skolans resultatutveckling.       
Jonas Krantz

Jonas Krantz, chef för avdelningen för handläggning

Avdelningen ansvarar för

 • handläggning av statsbidrag
 • lärarlegitimationer
 • ansökningar till Skolverket.

Insynsråd för Skolverket

Skolverket har inte någon styrelse utan ett så kallat insynsråd som utses av regeringen. Rådet ska ge demokratisk insyn och medborgerligt inflytande, men det har inga beslutsbefogenheter.

Generaldirektören ska informera insynsrådet om verksamheten, och rådet ska ge synpunkter och råd för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Förutom generaldirektören, som är ordförande, ingår följande personer i rådet under perioden 2022-05-01 till 2025-04-30.

Insynsrådet sammanträder fyra gånger om året.

Ledamöter i Skolverkets insynsråd:

 • Förvaltningschefen Katarina Arkehag
 • Universitetslektorn Maria Jarl
 • Avdelningschefen Emelie Lindahl
 • Läraren Olle Linton
 • Professorn Pernilla Nilsson
 • Verkställande direktören Johan Sjölin

       Ingår i rådet under perioden 1 juli 2023 till 31 januari 2027:

 • Riksdagsledamoten Noria Manouchi (M) 
 • Riksdagsledamoten Åsa Westlund (S)
 • Ordföranden Filip Zackrisson (L)
Senast uppdaterad 11 juli 2024