Ledningsgrupp och insynsråd

Ledningsgruppen är rådgivande till generaldirektören och utgörs av myndighetens avdelningschefer.      

Peter Fredriksson

Peter Fredriksson, generaldirektör

Generaldirektören är utsedd av regeringen och ytterst ansvarig för Skolverkets verksamhet och resultat.   

 

Katarina Tiväng

Katarina Tiväng, stabschef

GD-staben ansvarar för att stödja GD i

 • övergripande styrnings-, planerings-, uppföljnings- och utvecklingsfrågor,
 • att samordna, driva och utveckla frågor som särskilt berör myndighetens organisation, resultatstyrning och interna styrning och kontroll,
 • att bereda och fördela uppdrag och remisser till linjeverksamheten,
 • att samordna övergripande frågor med Regeringskansliet och andra externa aktörer,
 • att tillhandahålla sekretariatsresurser till GD.
Mikael Halápi

Lena Jenee, chef för avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen ansvarar för

 • ekonomi, inköp, upphandling, juridik, HR och internservice
 • miljöledning, riskhantering, krishantering och säkerhetsfrågor
 • lokaler, reception och telefonväxel
 • att utveckla och tillhandahålla riktlinjer, policyer och annat stöd till chefer och medarbetare
 • att ha övergripande ansvar för juridiska frågor inom Skolverket, inklusive en juridisk omvärldsbevakning för att kunna ge överblick och spridning
 • att ge stöd till verksamheten i juridiska frågor i form av rådgivning och kvalitetssäkring genom juridiska ställningstaganden
 • Lärarnas ansvarsnämnd (LAN)
 • registratur och arkiv.
Mattias Larsson

Annika Braddon, chef för avdelningen för verksamhetsutvecklingsstöd

Avdelningen ansvarar för

 • att Skolverkets verksamhetsutveckling kan bedrivas på ett sammanhållet, effektivt och ändamålsenligt sätt
 • att modernisera och utveckla Skolverket med utgångspunkt i en mognande processorientering
 • att förvalta processer och metoder för projekt-, förvaltnings- och portföljstyrning samt ge stöd i projekt- och förvaltningsarbete till resten av verksamheten
 • att stödja och säkerställa att myndigheten arbetar med effektiva processer
 • att samordna processer och utvecklingsarbete
 • att leverera it-utveckling och drift.
Kjell Hedwall

Tommy Lagergren, chef för avdelningen för skolutveckling

Avdelningen ansvarar för

 • Nationella skolutvecklingsprogram: förvalta, utveckla och genomföra portfölj av utvecklingsinsatser för målgrupperna
 • Framtagande och införande av stödmaterial och tjänster för målgrupperna
 • Genomföra riktade insatser med hjälp av metodiken skoldialog
 • Samordna och planera skolutvecklingsuppdrag
 • Arbeta för att utveckla skolans organisation, ledarskap och harmonisering med arbetsmarknaden.
Anna Westerholm

Anna Westerholm, chef för avdelningen för läroplaner

Avdelningen ansvarar för

 • att utforma och systematiskt utveckla styrdokument för skolan, såsom kursplaner, ämnesplaner och allmänna råd
 • nationella prov
 • kunskapsbedömning och betygssättning
 • direktivfrågor kopplat till sektorsansvar och värdegrundsfrågor, exempelvis jämställdhet, delaktighet och demokratifrågor.      
Karin Hedman

Karin Hedman, chef för avdelningen för kommunikation

Avdelningen ansvarar för

 • att driva, samordna, utveckla och förvalta myndighetens externa och interna kommunikation
 • att driva och samordna arbetet med användbarhet och tillgänglighet i Skolverkets digitala tjänster och gränssnitt
 • att driva, utveckla och förvalta myndighetens funktion för upplysningstjänst
 • att tillhandahålla myndighetens funktion för presstjänst
 • att ge ut myndighetens digitala och tryckta utgivning, när inte annat har beslutats.
Eva Durán

Eva Durhán, chef för avdelningen för analys

Avdelningen ansvarar för

 • att i samverkan med andra delar av Skolverket och externa intressenter bedriva ett systematiskt analys- och utvärderingsarbete
 • att producera, hantera och publicera statistik för internt och externt bruk
 • att systematiskt och efter behov genomföra analyser av skolan,
  skolutvecklingsinitiativ, omvärlden och målgrupperna
 • att medverka i internationella studier och bevaka trender i skolans resultatutveckling.       
Jonas Krantz

Jonas Krantz, chef för avdelningen för handläggning

Avdelningen ansvarar för

 • handläggning av statsbidrag
 • lärarlegitimationer
 • ansökningar till Skolverket.

Insynsråd för Skolverket

Skolverket har inte någon styrelse utan ett så kallat insynsråd som utses av regeringen. Rådet ska ge demokratisk insyn och medborgerligt inflytande, men det har inga beslutsbefogenheter.

Generaldirektören ska informera insynsrådet om verksamheten, och rådet ska ge synpunkter och råd för att verksamheten ska kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Förutom generaldirektören, som är ordförande, ingår följande personer i rådet under perioden 2022-05-01 till 2025-04-30.

Insynsrådet sammanträder fyra gånger om året.

Ledamöter i Skolverkets insynsråd:

 • Förvaltningschefen Katarina Arkehag
 • Kommunalrådet Muharrem Demirok (C)
 • Riksdagsledamoten Lars Hjälmered (M)
 • Universitetslektorn Maria Jarl
 • Avdelningschefen Emelie Lindahl
 • Läraren Olle Linton
 • Professorn Pernilla Nilsson
 • Verkställande direktören Johan Sjölin
 • Riksdagsledamoten Gunilla Svantorp (S)

       

Senast uppdaterad 21 december 2022