Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen

Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen består av representanter från olika universitet och högskolor i landet. Syftet med rådet är att ha en återkommande och etablerad dialog mellan lärosäten och Skolverket rörande högskoleförberedande gymnasial utbildning och generella frågor rörande högskoleförberedelse.

Rådet består av 17 representanter från olika universitet och högskolor i landet, från Skolinspektionen, Sveriges förenade studentkårer, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet. Rådet diskuterar och ger råd till Skolverket i olika frågor som rör högskoleförberedande gymnasial utbildning. Det kan exempelvis handla om frågor om högskoleförberedelse, de nationella programmens och gymnasiearbetens utformning och innehåll samt frågor om tillströmning, genomströmning och studievägledning. På rådets möten kan även frågor tas upp som berör övergången mellan gymnasial utbildning och högskolan.

Skolverket använder synpunkter och förslag från rådet som underlag för olika regeringsuppdrag, utvärderingar och beslut.

Representanter i rådet utses genom att Skolverket skickar en förfrågan till ett urval av högskolor och universitet samt till studentorganisation och berörda myndigheter om de har möjlighet att utse en representant till rådet. Representanterna utses i sin tur av dessa organisationer. Mandatperioden är på tre år.

Kontakt: Mikael Bergkrantz, mikael.bergkrantz@skolverket.se

Nedan hittar du en lista över organisationer som ingår i rådet

Representanter i Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen 2019–2022

Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvetenskap

Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för marknadsföring och strategi

Jönköpings Högskola, Högskolan för lärande och kommunikation

Karlstad universitet, Samhällsvetenskapernas didaktik 

Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi 

Linnéuniversitetet, Institutionen för språk  

Luleå tekniska universitet, Institutionen för teknikvetenskap och matematik  

Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum (SOL) 

Malmö universitet, Ämneslärarutbildningen för samhällskunskap 

Mittuniversitetet, Institutionen för Hälsovetenskap 

Skolinspektionen 

Stockholms konstnärliga högskola, Scenkonst 

Sveriges förenade studentkårer 

Universitets- och högskolerådet  

Universitetskanslersämbetet  

Uppsala universitetet, Institutionen för biologisk grundutbildning 

Uppsala universitet, Speldesign, Campus Gotland 

Senast uppdaterad 21 december 2022