Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen

Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen består av representanter från olika universitet och högskolor i landet. Syftet med rådet är att ha en återkommande och etablerad dialog mellan lärosäten och Skolverket rörande högskoleförberedande gymnasial utbildning och generella frågor rörande högskoleförberedelse.

Rådet består av 17 representanter från olika universitet och högskolor i landet, från Skolinspektionen, Sveriges förenade studentkårer, Universitetskanslersämbetet och Universitets- och högskolerådet. Rådet diskuterar och ger råd till Skolverket i olika frågor som rör högskoleförberedande gymnasial utbildning. Det kan exempelvis handla om frågor om högskoleförberedelse, de nationella programmens och gymnasiearbetens utformning och innehåll samt frågor om tillströmning, genomströmning och studievägledning. På rådets möten kan även frågor tas upp som berör övergången mellan gymnasial utbildning och högskolan.

Skolverket använder synpunkter och förslag från rådet som underlag för olika regeringsuppdrag, utvärderingar och beslut.

Representanter i rådet utses genom att Skolverket skickar en förfrågan till ett urval av högskolor och universitet samt till studentorganisation och berörda myndigheter om de har möjlighet att utse en representant till rådet. Representanterna utses i sin tur av dessa organisationer. Mandatperioden är på tre år.

Kontakt: Mikael Bergkrantz, mikael.bergkrantz@skolverket.se

Nedan hittar du en lista över organisationer som ingår i rådet

Representanter i Skolverkets råd för de högskoleförberedande programmen 2022–2025

 • Avdelningen för Arkitekturens teori och metod, Chalmers
 • Institutionen för konst, Konstfack
 • Civilingenjörsprogrammet inom energi och miljö, KTH
 • Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande, Linköpings universitet
 • Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet
 • Studie- och yrkesvägledarutbildningen, Malmö universitet
 • Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik, Malmö universitet
 • Avdelningen för pedagogik, Mälardalens universitet
 • Institutionen för material- och miljökemi, Stockholms universitet
 • Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet
 • Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola
 • Institutionen för Kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet
 • Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
 • Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet
 • Sveriges förenade studentkårer
 • Skolinspektionen
 • Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor, UHR
 • Analysavdelningen, UKÄ
Senast uppdaterad 26 juni 2023

Innehåll på denna sida