Skolverkets råd för introduktionsprogrammen

Skolverket inrättade 2019 ett råd för introduktionsprogrammen. Rådet utgör ett forum för dialog mellan Skolverket och verksamma inom introduktionsprogrammen samt andra berörda såsom myndigheter, organisationer och lärosäten.

Skolverkets råd för introduktionsprogrammen är rådgivande och kan vara vägledande när det gäller utveckling av introduktionsprogrammen. Rådet har också till uppgift att ge stöd åt myndigheten i uppföljning av programmen och i att ta fram beprövad erfarenhet och lärande exempel på området. I programrådet behandlas frågor som berör introduktionsprogrammen kopplade till Skolverkets arbete enligt regleringsbrev och instruktion.

Skolverket utser representanter till rådet var tredje år. Inbjudan att medverka skickas ut till ett representativt urval av huvudmän samt till statliga myndigheter, organisationer och lärosäten.

Kontakt Lisa Ekehult lisa.ekehult@skolverket.se

Rådets sammansättning år 2022-2025

 • Praktiska AB
 • Fryshuset
 • Vännäs kommun
 • Arvika kommun
 • Södertälje kommun
 • Älmhults kommun
 • Malmö stad
 • Statens institutionsstyrelse
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)
 • Skolinspektionen
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF)
 • Folkbildningsrådet
 • Högskolan Väst
 • Högskolan Dalarna
 • Lunds universitet
Senast uppdaterad 21 december 2022