Replik: Vårt arbetssätt bygger på tillit och förtroende

I Skolvärlden den 13/9 kritiserar några anonyma skribenter satsningen ”Samverkan för bästa skola” – ett regeringsuppdrag som Skolverket har för att stötta huvudmän vars skolor har låga kunskapsresultat. Skribenterna riktar kritik mot Skolverket och universitet men även mot egna kollegor och chefer.

Vanligtvis brukar Skolverket inte bemöta anonyma texter eftersom vi föredrar en konstruktiv dialog med dem som framför kritiken. I detta fall gör vi ett undantag eftersom vår bild av de lärare, rektorer och skolchefer som deltar i ”Samverkan för bästa skola” skiljer sig så markant från den bild som textförfattarna ger.

Vi möter lärare, rektorer, skolchefer, andra tjänstemän och politiker som visar stor vilja att granska sina resultat, analysera orsakerna till dem och skapa en transparent process för att förbättra elevernas möjligheter att utvecklas. Skolverkets arbetssätt i satsningen bygger på tillit och förtroende i kontakten med skolor och huvudmän.

Självklart ser vi många gånger svåra utmaningar för skolor som deltar i satsningen och det är inte alltid en skola når hela vägen fram till förbättringar. En orsak till detta kan vara att alla inblandade på skolan inte känner sig delaktiga i processen och att det saknas en gemensam förståelse för hur utvecklingsarbetet ska genomföras. Att stödja skolhuvudmäns och rektorers arbete med att skapa dialog och delaktighet är en viktig, men svår, del i Skolverkets arbete.

När textförfattarna skriver att ”Samverkan för bästa skola” inte ska kritiseras eller ifrågasättas, menar vi att det är precis tvärtom. ”Samverkan för bästa skola” är ett stort och viktigt uppdrag där arbetssättet bygger på att ge huvudmännen verktyg för att analysera och kritisk granska sin verksamhet. Syftet är att identifiera vilka utvecklingsbehov som finns och vilka åtgärder som kan behöva sättas in. Vi för gärna ett konstruktivt samtal om nyttan med ”Samverkan för bästa skola” och hur vi kan utveckla våra samarbetsmetoder för bästa möjliga resultat.

Kjell Hedwall
Chef för avdelningen skolutveckling

Publicerades den .