Pressmeddelande

Många högstadieskolor undervisar nu på distans

En stor del av undervisningen på högstadieskolor runt om i landet sker just nu på distans, visar Skolverkets undersökning. I två av tre fall har kommunerna eller friskolorna helt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid de flesta av sina skolor.

– Det är en stor utmaning att hantera risken för smittspridning i skolan. När alla andra åtgärder är prövade finns nu en möjlighet att ha distansundervisning på högstadiet, vilket vi ser är uppskattat. Samtidigt vet vi att undervisning i skolans lokaler är det bästa. Därför är det positivt att majoriteten av skolorna som bedriver distansundervisning ändå kombinerar det med närundervisning, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

Skolverkets intervjuundersökning ger en ögonblicksbild över i vilken omfattning skolor har övergått till fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9. Samtliga landets 290 kommuner och 33 enskilda huvudmän kontaktades under två dagar, den 15 respektive den 18 januari 2021.

Fjärr- eller distansundervisning omfattar oftast en stor del av undervisningen

Undersökningen visar att två tredjedelar av huvudmännen helt eller delvis övergått till fjärr- eller distansundervisning vid alla eller nästan alla sina skolor. I de högstadier som har fjärr- eller distansundervisning utgör den som regel en stor del av undervisningen. En majoritet av huvudmännen som bedriver distansundervisning kombinerar den dock i någon mån med närundervisning.

Särskilt viktigt att vissa elever får undervisning i skolans lokaler

Många huvudmän undantar elever som är i behov av stöd från fjärr- och distansundervisning. Det gäller också elever som utifrån sina hemförhållanden behöver undervisning i skolans lokaler.

– De allra flesta elever får skolarbetet att fungera även när det sker på distans under en begränsad tid. Vid distansundervisning behöver skolorna prioritera de elever som har svårt att klara skolarbetet eller som växer upp i en social utsatthet. Vi ser att många huvudmän fångar upp dessa elever och erbjuder dem närundervisning och stöd. Det är både viktigt och glädjande, säger Peter Fredriksson.

Sammanfattning av övriga resultat i undersökningen

  • De vanligaste anledningarna till att övergå till fjärr- eller distansundervisning är att antalet elever som samtidigt är närvarande i skolans lokaler behöver begränsas eller att huvudmannen försöker motverka smittspridning efter samråd med smittskyddsläkare.
  • Beslut om att övergå till fjärr- eller distansundervisning fattas i regel av huvudmannen. Endast i några få fall har huvudmannen gett rektor möjlighet att fatta beslut för den egna skolenheten.
  • Beslutet om övergång till fjärr- eller distansundervisning gällde vid tillfället oftast i två veckor, till och med den 24 januari. Huvudmännen följer situationen noga för att vid behov kunna besluta om eventuella förlängningar.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 7 januari 2021 att utöka möjligheten för huvudmän att kunna övergå till fjärr- eller distansundervisning för grundskolans årskurs 7-9. Detta för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken, och därmed minska spridningen av covid-19. De utökade möjligheterna till fjärr- eller distansundervisning i högstadiet avser skolor som fortsatt hålls öppna. Sedan tidigare finns det andra möjligheter för grundskolor att övergå till fjärr- eller distans­undervisning, till exempel med anledning av att verksamheten inte gått att bedriva på grund av hög frånvaro bland personalen eller efter samråd med smittskyddsläkare i regionen. Det finns också sedan tidigare möjlighet att bedriva viss undervisning via fjärr eller distans om lärare eller elever inte varit närvarande därför att de följt föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Ta del av rapporten Fjärr- och distansundervisning på högstadiet

Kontakt

För frågor till generaldirektör Peter Fredriksson, kontakta Skolverkets presstjänst, 08-527 333 00.

För frågor om rapporten, kontakta Filip Nilsson, undervisningsråd, 08-527 330 56.

Publicerades den .