Pressmeddelande

EU-dom försenar digitala nationella prov

På grund av Schrems II-domen försenas införandet av digitala nationella prov. Provplattformen uppfyller inte längre kraven på hantering av personuppgifter enligt det förtydligande av lagstiftningen som domen från i somras innebär.

– Elevers och anställdas personuppgifter har ett särskilt skyddsvärde enligt både EU-rätt och svensk lagstiftning. Innan plattformen kan tas i bruk behöver vi säkerställa att leverantören och dess underleverantörer verkligen lever upp till de nya kraven som Schrems II-domen innebär, säger Eva Westberg, chefsjurist på Skolverket.

Redan nu står det klart att genomförandet av de digitala proven blir försenat och inte kommer att kunna införas med början 2023. Det pågår ett intensivt och lösningsfokuserat utredningsarbete på Skolverket om de juridiska, tekniska och verksamhetsmässiga aspekterna som det nya rättsläget innebär för provplattformen. Tidsplanen för att få en rättssäker provplattform på plats är beroende av om Skolverket kan behålla leverantören eller om myndigheten måste upphandla en ny.

– Vi har kommit långt i digitaliseringen av de nationella proven och det arbete som är gjort på Skolverket och ute på skolorna är inte bortkastat. I det fortsatta arbetet behöver vi anpassa oss till det nya rättsliga läget. Vi återkommer med mer information och en uppdaterad tidplan under våren, säger Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket.

Förseningen påverkar även försök med exempelprov och tillgång till demoprov

Arbetet med försöksverksamheten med digitala nationella prov som genomförs med 100 skolor under 2018–2021 har gått enligt plan, men försenas nu av Schrems II-domen eftersom varken skolpersonalens eller elevernas personuppgifter kan användas i tester. Det innebär att försöksverksamheten med exempelprov inte kan genomföras i provplattformen under hösten 2021.

– Vi kommer att se över försöksverksamheten och vilka aktiviteter vi kan göra tillsammans med försöksskolorna under 2021, säger Anna Westerholm.

Även publicering av nya betygsstödjande bedömningsstöd och demoprov som planerats till 2022 kommer att behöva skjutas på framtiden. Med demoprov kommer skolorna kunna träna för att testa själva provtjänsten och bli bekanta med hur ett digitalt nationellt prov faktiskt fungerar.

Nationella prov genomförs i pappersform

De nationella proven fortsätter att genomföras i pappersformat fram till att de kan övergå i ett digitalt format. Under våren 2021 är de nationella proven inställda på grund av pandemin, med undantag för proven i årskurs 3 i grundskolan.

Ta del av Skolverkets delredovisning av regeringsuppdraget om att digitalisera de nationella proven (2021-03-01)

Bakgrund Schrems II-domen

(texten har uppdaterats 2021-03-09)

Skolverket är skyldigt att skydda elevers och skolpersonals personuppgifter som myndigheten behandlar. Uppgifterna ska hanteras i enlighet med de krav som finns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och svensk lagstiftning. Rättsläget på det här området har skärpts de senaste åren genom domar och praxis, senast genom den så kallade Schrems II-domen från sommaren 2020 som rör överföring av personuppgifter till USA.

Domen förändrar myndigheters möjligheter att använda allt från bilder och uppgifter som kan kopplas till personer i myndigheternas information på sociala medier, till vilka produkter och tjänster som myndigheter kan använda.

För mer information

Digitala nationella prov

Relaterat

Så här påverkar Schrems II-domen överföringar till tredje land på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

För frågor kontakta

För frågor till Anna Westerholm, chef för avdelningen läroplaner, eller Eva Westberg, chefsjurist, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.

Om du är lärare, rektor eller huvudman och har frågor om detta kan du kontakta Skolverkets Upplysningstjänst på 08-527 332 00.

Publicerades den .