Pressmeddelande

Skolor med riktat stöd har förbättrat sina resultat

Ökad behörighet till gymnasieskolan och ökade genomsnittliga meritvärden för elever i årskurs 9. Det visar Skolverkets uppföljning av kunskapsresultaten på de skolor som har avslutat ett treårigt samarbete med Skolverket. Det är främst pojkar och elever med utländsk bakgrund som har förbättrat sina resultat.

– Det är mycket glädjande när skolor med låga resultat lyckas vända en negativ trend till förbättringar. Vissa av de skolor som vi har samverkat med har gjort stora framsteg, andra har gjort små. Det viktiga är att de får syn på och kan genomföra förändringar i undervisningen som förbättrar resultaten, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket.

Fortsatt förbättrade resultat

Skolverket har för andra året i rad följt upp resultaten för elever i de skolor som har deltagit i Skolverkets stöd Samverkan för bästa skola. Stödet pågår under tre år och vänder sig till skolor som under en längre tid har uppvisat låga resultat. Skolverkets uppföljning visar att de förbättrade resultaten från läsåret 2018/19 håller i sig. För läsåret 2019/20 syns en fortsatt ökning av behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram och en ökning av det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9. Elevresultaten i de skolor som deltagit i Samverkan för bästa skola har närmat sig resultaten i landet som helhet.

Lokalt anpassade stöd är en framgångsfaktor

De kommuner och ansvariga för fristående skolor som har deltagit i samverkan med Skolverket har följt upp det förbättringsarbete som har skett. I deras redovisningar framkommer det påtagliga förbättringar, bland annat när det gäller att granska och lära av sin egen undervisning och lärarnas förutsättningar att möta elevers behov i undervisningen. Dessutom har samsynen mellan lärarna förbättrats, till exempel när det gäller att sätta upp mål för samt planera och genomföra undervisningen.

– En viktig framgångsfaktor i vårt stöd är att det är lokalt anpassat och utgår från skolans egna analyser av verksamheten. Ingen skola är den andra lik och hållbara förändringar får därför större genomslag om insatserna utgår från det konkreta behov som den enskilda skolan har. En viktig del i förbättringsarbetet är också att kommunen eller styrelsen för den fristående skolan får stöd i att öka förmågan att följa upp och skapa förutsättningar för att utveckla utbildningen, säger Ulrika Lundqvist.

Gymnasiebehörigheten ökar - främst bland pojkar

Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram ökade under läsåret 2019/20 i de skolor som deltagit i Samverkan för bästa skola. Drygt 72 procent av eleverna i årskurs 9 var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram detta läsår. Det kan jämföras med läsåret 2016/17 då andelen var nästan 66 procent. Det är främst pojkar och elever med utländsk bakgrund som har förbättrat resultaten. Även i landet som helhet ökade behörigheten till gymnasieskolan bland pojkar men för de skolor som har deltagit i Samverkan för bästa skola var ökningen större. I landet som helhet låg gymnasiebehörigheten på omkring 86 procent läsåret 2019/20.

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 ökar

I skolor som deltagit i Samverkan för bästa skola var det genomsnittliga meritvärdet 197 för elever i årskurs 9, läsåret 2019/20. För läsåret 2015/16, då det genomsnittliga meritvärdet var som lägst, var motsvarande uppgift 183. Ökningen var störst för pojkar och för elever vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. Även för flickor och elever med utländsk bakgrund ökade det genomsnittliga meritvärdet något. För landet som helhet var det genomsnittliga meritvärdet 223 läsåret 2019/20 och 216 läsåret 2015/16.

– Utöver att betygen har förbättrats uppger skolorna att närvaron och delaktigheten i undervisningen bland eleverna har ökat. Att skapa kvalitet i undervisningen är det som ger långsiktig och stabil förbättring, säger Ulrika Lundqvist.

Det är svårt att bedöma vad som är ett direkt resultat av samarbetet med Skolverket men genom uppföljningar av arbetet inom Samverkan för bästa skola tycker vi oss se att riktade insatser har goda möjligheter att stödja de förskolor och skolor som har de svåraste förutsättningarna.

Fakta om Skolverkets uppföljning

Skolverket har följt upp kunskapsresultaten på de skolenheter som har avslutat samverkan med Skolverket under 2020. Uppföljningen gäller de grundskolor som påbörjande samverkan med Skolverket i november 2015 respektive maj 2017. Uppgifterna baseras på resultat från 38 skolenheter.

Uppdrag om Samverkan för bästa skola 2020 Länk till annan webbplats.

Samverkan för bästa skola

Skolverket har arbetat med uppdraget om Samverkan för bästa skola sedan 2015. Fram till och med 2020 har Skolverket samverkat med totalt 97 huvudmän. 367 skolenheter och 87 förskoleenheter har tagit del av stödet. 26 huvudmän har avslutat samverkan med Skolverket inom uppdraget senast den 31 december 2020. Stödet pågår under tre år och vänder sig till skolor som under en längre tid har uppvisat låga resultat.

Samverkan för bästa skola

Kontaktuppgifter

För frågor till enhetschef Ulrika Lundqvist, kontakta Skolverkets presstjänst på 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

Publicerades den .