Pressmeddelande

Betygen stabila under pandemin

Betygen för eleverna i årskurs 9 har ökat marginellt jämfört med förra läsåret. Pojkarna har förbättrat sina resultat något medan flickornas betyg är oförändrade. Andelen gymnasieelever som tar examen inom tre år fortsätter att öka. Det visar Skolverkets preliminära sammanställning av betygsresultaten för läsåret 2020/21.

— Att betygen verkar ligga stabilt kan tyda på att både lärare och elever har klarat detta tuffa år med pandemin på ett bra sätt. Ingen elevgrupp verkar ha påverkats mer negativt av pandemin än någon annan utifrån vad vi kan se i den preliminära betygsstatistiken, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson.

Något större andel behöriga till gymnasieskolan

Totalt är 85,9 procent av eleverna i årskurs 9 behöriga att söka till gymnasieskolans yrkesprogram, visar den preliminära statistiken från våren 2021. Det tyder på en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med den slutliga statistiken för 2020. 86,9 procent av flickorna och 85 procent av pojkarna är behöriga att söka yrkesprogram. För flickor är andelen oförändrad jämfört med våren 2020 medan det är en ökning med 0,7 procentenheter för pojkarna. Störst ökning återfinns i gruppen nyinvandrade elever, där behörigheten har ökat med 2,3 procentenheter sedan föregående läsår.

Skillnaden i behörighet mellan flickor och pojkar minskar

Sedan våren 1998 har andelen med gymnasiebehörighet varit större bland flickorna jämfört med pojkarna. I samband med flyktingvågen hösten 2015 ökade andelen pojkar i högstadiet. Många av de nyanlända pojkarna uppnådde inte behörighet till nationellt program våren 2016 och skillnaden i andel behöriga flickor och pojkar ökade därför påfallande mycket det året. Därefter har skillnaden i behörighet mellan flickor och pojkar minskat successivt för varje år.

Genomsnittliga meritvärdet oförändrat

Det genomsnittliga meritvärdet beräknat på 17 ämnen var 231,1 enligt den slutliga officiella statistiken för våren 2020. Enligt den preliminära statistiken för våren 2021 är meritvärdet oförändrat.

Fler tar gymnasieexamen inom tre år

Andelen elever som börjar gymnasieskolans nationella program och tar examen inom tre år fortsätter att öka. Våren 2021 var det 79,5 procent av eleverna som slutförde gymnasieskolan med examen inom tre år. Det är en ökning med 1,2 procentenheter jämfört med våren 2020 då motsvarande andel var 78,3 procent. Andelen ökar för såväl kvinnor som män.

Den genomsnittliga betygspoängen har ökat över tid, men den preliminära statistiken från våren 2021 visar en avmattning då det är nästan samma genomsnittliga poäng som 2020.

- De preliminära betygsresultaten är en statistiksammanställning. Vi kommer att fördjupa analysen om pandemins påverkan på betygsresultaten under detta och kommande år. Eftersom den slutliga betygsstatistiken kan skilja sig något från de preliminära resultaten är det viktigt att invänta denna för att med säkerhet kunna veta hur betygsresultaten faktiskt ser ut, säger Peter Fredriksson.

Fakta om den preliminära betygsstatistiken

Den preliminära statistiken för grundskolan omfattar betyg som har rapporterats fram till den 28 juni. För årskurs 9 baseras statistiken på 90 procent av eleverna. Det fortsatta insamlingsarbetet med påminnelser och granskning medför att ytterligare uppgifter kommer att ingå i den slutliga officiella statistiken.

För gymnasieskolan baseras den preliminära statistiken på uppgifter från Universitets- och högskolerådet (UHR). De allra flesta skolenheter är anslutna till UHR. Skolor som inte är anslutna, färre än tre procent, rapporterar via en särskild insamling och dessa uppgifter kommer att ingå i den slutliga officiella statistiken.

Den preliminära betygsstatistiken finns enbart på riksnivå. Lokal betygsstatistik på enskilda skolor eller skolhuvudmän går att ta del när den slutliga betygsstatistiken presenteras.

PM- Preliminär betygsstatistik våren 2021

Slutbetygen kommer i september och november

Slutbetygen för årskurs 9 presenteras den 30 september och slutbetygen för avgångseleverna på gymnasieskolan den 30 november 2021.

Kontaktuppgifter

För frågor till Peter Fredriksson, kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

För frågor om statistiken, kontakta enhetschef Christina Sandström på 08-527 333 38.

Publicerades den .