Pressmeddelande

Så kan central rättning fungera i praktiken

Central rättning av vissa nationella prov kan införas stegvis i svensk skola med början år 2027. Skolverket bör få ansvaret för att anlita de behöriga och legitimerade lärarna som ska bedöma proven. Det förslaget lämnar Skolverket till regeringen i dag.

– Bedömningarna av de nationella proven blir mer likvärdiga och rättvisa genom central rättning. Därutöver kommer central rättning kunna minska lärarnas arbetsbelastning på sikt, säger Anders Boman, chef för nationella prov på Skolverket.

Skolverket har, på regeringens uppdrag, utrett hur central rättning av nationella prov i svenska, svenska som andraspråk och engelska kan införas. Skolverket föreslår ett stegvis införande mellan 2027 och 2029. Det är delprov som innehåller uppsatsskrivning som berörs av förslaget. Hela systemet med central rättning bygger på att de nationella proven genomförs digitalt. En digital provplattform är fortfarande under uppbyggnad och proven övergår successivt till att genomföras digitalt under perioden 2024-2026.

Nytt sätt att bedöma

De digitala nationella proven innebär ett nytt sätt att bedöma elevens resultat på. Skolverket föreslår därför att de lärare som bedömer nationella prov ska få några år på sig att genomföra bedömningen i den digitala provtjänst som är under uppbyggnad, innan systemet med central rättning träder i kraft. Detta för att bättre kunna förstå och tolka de egna elevernas provresultat när systemet med central rättning trätt i kraft och proven rättas av andra lärare.

Central rättning kan avlasta lärare på sikt

Skolverkets förslag om central rättning innebär att en del av arbetet med bedömning av nationella prov omfördelas från att utgöra en relativt stor andel av lärares ordinarie arbetsuppgifter till att bli en bisyssla för ett mindre antal utsedda bedömare. En stor andel av de verksamma lärarna som berörs av förslaget bör i så fall få en minskad arbetsbelastning eftersom Skolverket räknar med att kunna anlita ett antal nyligen pensionerade lärare eller lärare som inte är verksamma inom skolan längre, till bedömare vid central rättning.

Viktigt att lärarnas bedömarkompetens kvarstår

Det har också varit viktigt att förslaget utformas så att lärares kunskaper om hur ett nationellt prov ska bedömas bibehålls på skolorna. Det kommer fortfarande finnas en del prov, till exempel muntliga delprov, som är mindre effektiva att rätta centralt. Lärare kommer därmed fortsätta att bedöma vissa delprov lokalt på skolan, enligt förslaget. Därtill finns goda möjligheter till kompetensutveckling genom att ingå i de team med centrala bedömare som i så fall ska inrättas.

Förslaget i korthet:

  • Central rättning införs i nämnd ordning för:
    • svenska och svenska som andraspråk kurs 3 engelska kurs 6 i gymnasieskolan och
    • svenska, svenska som andraspråk och engelska årskurs 9 i grundskolan.
  • Ansvaret för att bedöma muntliga delprov samt de kortsvarsuppgifter som inte kan rättas automatiskt ligger även fortsättningsvis på skolorna.
  • Bedömarna ska vara legitimerade och ämnesbehöriga lärare för aktuell årskurs. De föreslås utföra bedömningen som bisyssla, anlitade direkt av Skolverket. Skolverket ska ta fram bedömarutbildningar.
  • Systemet bedöms kosta omkring 14 miljoner kronor att införa och därefter årligen cirka 92 miljoner i drift. Om fler prov ska omfattas av systemet för central rättning än vad Skolverket föreslår, kommer kostnaderna att öka.
  • Skolverket vill utreda hur central rättning av nationella prov inom den kommunala vuxenutbildningen (komvux) skulle kunna utformas.

Redovisning av uppdrag om central rättning av nationella prov

Mer information

Skolverket ska föreslå hur central rättning av nationella prov kan införas, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Digitaliseringen av de nationella proven Länk till annan webbplats.

Kontakt

För kommentarer och intervjuförfrågning av Anders Boman, chef för de nationella proven på Skolverket, kontakta presstjänsten på 08-527 333 00.

Publicerades den .