Sök i Skolverkets diarium

I Skolverkets webbdiarium kan du söka efter ärenden som myndigheten handlägger eller har handlagt. För att begära ut handlingar behöver du kontakta oss.

I vårt webbdiarium kan du söka efter ärenden som myndigheten handlägger eller har handlagt.

Sök i Skolverkets nya webbdiarium Länk till annan webbplats.

Sök i Skolverkets gamla webbdiarium Länk till annan webbplats.

Via webbdiariet kan du få en förteckning över ärenden och handlingar. Men du kan inte läsa eller se enskilda handlingar direkt, till exempel dokument, pdf-filer eller filmer. Om du vill ta del av en handling kan du begära att få den utlämnad. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar.

Sök i rätt version av diariet

För tillfället finns Skolverkets webbdiarium i två versioner.

I den äldre versionen kan du söka efter ärenden från och med den 1 juli 1991 till och med den 31 december 2019. Den äldre versionen uppdateras inte längre.

I den nya versionen finns uppgifter om handlingar och ärenden från och med den 1 januari 2020, men också information ur den äldre versionen av diariet från och med den 1 januari 1997. Den nya versionen av diariet som finns på vår webbplats uppdateras en gång per dygn. 

Informationen i den nya versionen av diariet kan vara lite missvisande vad gäller sökträffar. Vi jobbar med att åtgärda detta.

Begära ut allmänna handlingar

Skicka din begäran till Skolverkets registrator.

Mejla till registrator@skolverket.se

Du kan också ringa registrator för att begära ut handlingar.

Ring Skolverkets registrator på 08- 527 332 00

Du behöver inte uppge ditt namn eller ange syftet med din begäran. Om du hittar ärendet eller handlingen i webbdiariet kan du ange ärendets diarienummer och vilken handling du vill se. Det kan till exempel handla om domslut, yttranden eller ansökningar. Om du inte kan diarienumret kan du i stället beskriva vad det är för handling du söker.

Innan vi lämnar ut en handling gör vi en sekretessprövning. En del handlingar eller uppgifter kan vi inte lämna ut på grund av sekretess. Om vi beslutar att en handling, eller delar av en handling, inte kan lämnas ut får du ett beslut med en motivering om varför. Ibland händer det att vi behöver be om namn och syfte för att pröva om vi kan lämna ut handlingen eller inte.

Du kan överklaga Skolverkets beslut om att inte lämna ut en allmän handling.

Ärenden som handlar om lärarlegitimation och statsbidrag

Det går inte att söka efter handlingar som hör till ärenden om lärarlegitimation och statsbidrag i Skolverkets webbdiarium.

Men handlingar som hör till ärenden om lärarlegitimation eller statsbidrag och som inkommit till eller upprättats av Skolverket är allmänna handlingar. Det innebär att du kan begära ut dem hos Skolverket och att vi är skyldiga att lämna ut dem.

Kontakta Skolverket för att ta del av handlingar som handlar om lärarlegitimationer.

Mejla till lleg.registerutdrag@skolverket.se

Kontakta Skolverket för att ta del av handlingar som handlar om statsbidrag.

Mejla till registrator@skolverket.se

Avgifter för att begära ut allmänna handlingar

Skolverket har i vissa fall rätt och i andra fall en skyldighet att ta ut en avgift för papperskopior och elektroniska kopior av allmänna handlingar som vi lämnar ut. Vad som gäller kring avgifterna står i avgiftsförordningen.

Avgift för papperskopia

De första 9 sidorna är gratis och den tionde sidan kostar 50 kronor. Varje sida utöver det kostar 2 kronor styck.

Avgift för elektronisk kopia

9 elektroniska filer är gratis och den tionde kostar 50 kronor. Varje fil utöver det kostar 5 kronor styck.

Avgift för kopia av pappershandlingar som behöver skannas för att lämnas ut elektroniskt

De första 9 sidorna är gratis och den tionde sidan kostar 50 kronor. Varje sida utöver det kostar 2 kronor styck.

Avgift för elektronisk kopia av en sammanställning av uppgifter ur ett eller flera dataregister

En sammanställning som tar mindre än 10 minuter att utföra är gratis. Därefter kostar varje påbörjad tiominutersperiod 60 kronor.

Avgift för utlämnande av kopia på usb-minne

70 kronor per databärare. Utöver det tillkommer en avgift för elektronisk kopia.

Avgift för elektronisk kopia

Undantag från avgift för elektronisk kopia

Om kostnaden för att lämna ut handlingar elektroniskt är mindre än 70 kronor så tar vi inte ut någon avgift. Det kan till exempel handla om kostnader för filer, usb-minnen och eventuellt porto.

Senast uppdaterad 08 oktober 2020