Beskrivande statistik 2020

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Etableringen på arbetsmarknaden och fortsatta studier efter avslutad kommunal vuxenutbildning åren 2016–2017

Etablering på arbetsmarknaden efter utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning

Etablering på arbetsmarknaden eller fortsatta studier år 2018 efter gymnasieskola

PM − Barn och personal i förskola 2019

PM – Betyg i årskurs 6 vårterminen 2020

PM – Betyg och studieresultat i gymnasieskolan år 2020

PM − Betyg och stöd från årskurs 6 till 9, 2017–2019

PM − Distansundervisning i den kommunala vuxenutbildningen 2019

PM − Elever i förskoleklassen läsåret 2019/20

PM − Elever i grundsärskolan läsåret 2019/20

PM - Elever i gymnasieskolan läsåret 2019/20

PM − Elever i specialskolan läsåret 2019/20

PM − Elever och personal i fritidshemmet läsåret 2019/20

PM − Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2019/20

PM − Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2019

PM − Kommunernas aktivitetsansvar andra halvåret 2019

PM – Kommunernas aktivitetsansvar perioden 2019/2020

PM − Kostnader för skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 2019

PM – Lärarassistenter i grundskolan 2018/19

PM – Omsättning bland rektorer i grund- och gymnasieskolan

PM − Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2019/20

PM − Planerad undervisningstid i grundskolan läsåret 2019/20

PM − Preliminär betygsstatistik våren 2020

PM − Slutbetyg i grundskolan våren 2020

PM − Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2019/20

PM − Sökande och antagna till gymnasieskolan läsåret 2020/21

Skolverkets bedömning av de preliminära kostnaderna för förskolan, fritidshemmet, annan pedagogisk verksamhet samt skola och vuxenutbildning budgetåret 2019

Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 2019