Rapporter 2004

Med länkarna nedan kan du navigera till en publikation via serie och år om du inte vet vad den heter. Du kan även använda sökfunktionen för att hitta en publikation.

Attityder till skolan 2003

Barn, elever, personal och utbildningsresultat 2004. Kommunal nivå.

Barn, elever och personal - Riksnivå. Del 2, 2004

Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2004

Bilagor till

Children, pupils and staff - Nationel level 2004

Costs – National level 2004

Educational Results - National level 2004

Engelska i åtta europeiska länder

En sammanfattning av TIMSS 2003

Förskola i brytningstid - en nationell utvärdering av förskolan

Individuell studieplan, individuell kurs och intyg i kommunal vuxenutbildning OBS! Utgått

Kostnader kommunal nivå - Jämförelsetal om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,

Läroplaner och kursplaner som styrinstrument

National evaluation of the compulsory school in 2003

Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03)

Nationell utvärdering av grundskolan 2003 - Bild, hem- och konsumentkunskap,idrott och hälsa, musik och slöjd (NU-03)

Nationell utvärdering av grundskolan 2003 - huvudrapport svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och undersökningen i åk 5 (NU-03)

Naturvetenskap och Teknik är Kultur, Utveckling och Lärande

NOT-projektets utvärdering

Pisa 2003 - svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv

Pisa 2003 - svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv - sammanfattning av rapport 254

Pre-school in transition - A national evaluation of the Swedish pre-school

Skolverkets lägesbedömning 2004

Språkboken

TIMSS 2003 - huvudrapport

TIMSS 2003 Uppgiftsrapport matematik

TIMSS 2003 Uppgiftsrapport NO

Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m. 2004

Utbildningsresultat 2004 - Riksnivå

Yngre elevers attityder till skolan 2003 - hur elever i årskurs 4-6 upplever skolan