Regelverk

I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Till stöd för att följa regelverket har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar.

Skollagen är ryggraden i de regler som omgärdar utbildningsområdet. Till det kommer förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Skolverket tar också fram juridisk vägledning för hur skolans och förskolans huvudman, rektor/förskolechef och skol/förskolepersonal ska göra i sin planering och i den dagliga verksamheten. Men det är kommunen och skolan som ansvarar för hur man arbetar.

Nya regler om att bjuda in politiska partier i skolan

Från och med den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen som tydliggör vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska partier. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa antalet partier som bjuds in om det görs på objektiv grund.
Läs mer

Ändring i skollagen – rätt att fortsätta på introduktionsprogram efter flytt

Från och med 1 november 2017 ändras 17 kap. 15 § skollagen så att det blir tydligare vilken rätt en elev har att gå klart en utbildning på introduktionsprogram efter att eleven flyttat till en annan kommun.
Läs mer

Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling har upphört att gälla

Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling att gälla. Som en följd av detta har publikationen av de allmänna råden med kommentarer utgått.
Läs mer

Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen och finns i diskrimineringslagen. Skollagens regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling har inte ändrats.

Läs mer om de nya reglerna

Juridiska vägledningar

Inom vissa områden har Skolverket tagit fram juridiska vägledningar för att guida i de lagar, förordningar och föreskrifter som finns. I våra "Mer om...PM" får du stöd i att tolka och tillämpa bestämmelserna.

Juridiska vägledningar

Föreskrifter och SKOLFS

Skolverket kan besluta om bindande bestämmelser som kallas föreskrifter.
SKOLFS är namnet på Skolverkets författningssamling. I SKOLFS finns även förordningar för skolområdet som regeringen utfärdar samt föreskrifter från Ungdomsstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolinspektion.

Föreskrifter och SKOLFS

Allmänna råd

Skolverket ger även ut allmänna råd. Allmänna råd är rekommendationer om hur skolor och förskolor bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Råden bör följas om inte skolan handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

allmänna råd

Senast granskad: 2017-11-20
Innehållsansvar: Rättssekretariatet