# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Senaste Lydelse SKOLFS  2012:8    Senaste Lydelse 
Rubrik
Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2012:8 Senaste Lydelse
   2012:8 Grundföreskrift
   2012:88 Ändringsföreskrift
   2013:150 Ändringsföreskrift
   2014:22 Ändringsföreskrift
   2016:52 Ändringsföreskrift
Uppslagsord
Betyg
Vuxenutbildning

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2012:8 (Utskriftsversion) (150 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=2404
 

Senaste lydelse av

SKOLFS 2012:8

Utkom från trycket den 21 mars 2012 

(Senaste ändring SKOLFS 2016:52.)

Skolverkets föreskrifter 
om betygskatalog för vuxenutbildning;

beslutade den 22 februari 2012.

   Skolverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 26 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Innehåll

1 §   Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser dels om hur betygskatalogen ska utformas, dels om hur ett utdrag ur betygskatalogen ska utformas. I bilaga 1 och 2 regleras utformningen av utdrag ur betygskatalogen.

   Bestämmelser om betygskatalog finns även i 4 kap. 11.12 §§ förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Vilka skolformer som omfattas av föreskrifterna

2 §   Föreskrifterna gäller för kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

  Det som sägs om huvudman i dessa föreskrifter gäller även för sådan utbildningsanordnare som enligt 5 eller 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning anordnar utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna. Det som sägs om skolenhet i dessa föreskrifter gäller även sådan verksamhet där utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna enligt 5 eller 6 kap. förordningen om vuxenutbildning bedrivs.

  Med personnummer avses i dessa föreskrifter personnummer eller motsvarande.

Hur betygskatalogen ska föras

3 §   Betygskatalogen ska utformas så att den skyddas mot förlust och olovlig ändring samt så att dokumentets äkthet över tiden kan säkerställas.

4 §   Skolenheten ska ha rutiner för att säkerställa att samtliga beslut om betyg i betygskatalogen har fattats av den eller de som enligt 3 kap. 16 § skollagen (2010:800) ska besluta om betyg.

5 §   Betygskatalogen ska föras löpande. Betygskatalogen får föras på papper eller elektroniskt.

6 §   Beslut om betyg ska föras in i betygskatalogen i anslutning till att kursen har avslutats.

   Betyg efter prövning ska föras in i betygskatalogen i anslutning till prövningen.

   Uppgifter i intyg ska föras in i betygskatalogen i anslutning till att intyget utfärdas.

7 §   Den eller de som beslutar om ett betyg ska datera uppgiften i betygskatalogen och förse uppgiften med egenhändig signatur. Förs betygskatalogen elektroniskt får uppgiften i stället signeras med en sådan avancerad elektronisk signatur som avses i 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Vad betygskatalogen ska innehålla

Identifieringsuppgifter

8 §   En betygskatalog ska innehålla

   1. Statistiska centralbyråns skolenhetskod,

   2. skolform och i förekommande fall nivå inom skolformen,

   3. namn på huvudman, skolenhet och den kommun där skolenheten är belägen,

   4. namn på eleven och elevens personnummer, samt

   5. namn och titel på den eller de som har beslutat om betyg.

Uppgifter om beslut om betyg och intyg för kommunal vuxenutbildning

9 §   En betygskatalog i kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ska innehålla kursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs.

  Om eleven har genomgått delkurs eller orienteringskurs ska betygskatalogen innehålla uppgifter om

  1. delkursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången delkurs, eller

  2. orienteringskursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt uppgifterna i intyg på genomgången orienteringskurs.

  I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 20 kap. 44 § skollagen (2010:800) anges i betygskatalogen.

  Betyg efter prövning ska framgå av betygskatalogen. Om eleven har ett betyg i kursen sedan tidigare ska såväl det gamla som det nya betyget framgå.

  Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 4 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning markeras med ett horisontellt streck.

  Av 4 kap. 22 § förordningen om vuxenutbildning framgår att en anteckning ska göras i betygskatalogen om en gymnasieexamen har utfärdats samt vilka kurser som tagits med i gymnasieexamen.

10 §   En betygskatalog i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska innehålla kursens namn, gymnasiepoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs.

  Om eleven har genomgått delkurs, orienteringskurs eller individuell kurs ska betygskatalogen innehålla uppgifter om

  1. delkursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången delkurs,

  2. orienteringskursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt uppgifterna i intyg på genomgången orienteringskurs, eller

  3. individuella kursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt uppgifterna i intyg på genomgången individuell kurs.

  I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 20 kap. 44 § skollagen (2010:800) samt elevens betyg på gymnasiearbetet anges i betygskatalogen.

  Betyg efter prövning ska framgå av betygskatalogen. Om eleven har ett betyg i kursen sedan tidigare ska såväl det gamla som det nya betyget framgå.

  Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 4 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning markeras med ett horisontellt streck.

  Av 4 kap. 22 § förordningen om vuxenutbildning framgår att en anteckning ska göras i betygskatalogen om en gymnasieexamen har utfärdats samt vilka kurser som tagits med i gymnasieexamen.

Uppgifter om beslut om betyg och intyg för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

11 §   En betygskatalog för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska innehålla kursens namn, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs.

  I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 20 kap. 44 § skollagen (2010:800) anges i betygskatalogen.

  Betyg efter prövning ska framgå av betygskatalogen. Om eleven har ett betyg i kursen sedan tidigare ska såväl det gamla som det nya betyget framgå.

  Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 4 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning markeras med ett horisontellt streck.

12 §   En betygskatalog i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå ska innehålla kursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs.

  Om en elev har genomgått delkurs eller orienteringskurs ska betygskatalogen innehålla uppgifter om

  1. delkursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången delkurs, eller

  2. orienteringskursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt uppgifterna i intyg på genomgången orienteringskurs.

  I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 21 kap. 18, 19 eller 23 § skollagen (2010:800) anges i betygskatalogen.

  Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 4 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning markeras med ett horisontellt streck.

  Av 4 kap. 22 § förordningen om vuxenutbildning framgår att en anteckning ska göras i betygskatalogen om ett slutbetyg har utfärdats samt vilka kurser som tagits med i slutbetyget.

13 §   En betygskatalog i särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska innehålla kursens namn, gymnasiesärskolepoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången kurs.

  Om eleven har genomgått delkurs eller orienteringskurs ska betygskatalogen innehålla uppgifter om

  1. delkursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt elevens betyg efter genomgången delkurs, eller

  2. orienteringskursens namn, verksamhetspoäng, kurskod samt uppgifterna i intyg på genomgången orienteringskurs.

  I förekommande fall ska uppgifter i intyg som utfärdats enligt 21 kap. 19 och 23 §§ skollagen (2010:800) samt elevens betyg på gymnasiesärskolearbetet anges i betygskatalogen.

  Beslut om att inte sätta betyg ska enligt 4 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning markeras med ett horisontellt streck.

  Av 4 kap. 22 § förordningen om vuxenutbildning framgår att en anteckning ska göras i betygskatalogen om ett gymnasiesärskolebevis har utfärdats samt vilka kurser som tagits med i gymnasiesärskolebeviset.

Rättelser och ändringar i betygskatalogen

14 §   Bestämmelser om rättelse av betyg och om ändring av uppenbart oriktiga betyg finns i 3 kap. 19 och 20 §§ skollagen (2010:800).

  Av bestämmelserna i 20 kap. 45 § och 21 kap. 24 § skollagen framgår att vad som sägs i 3 kap. 19 och 20 §§ skollagen om rättelse och ändring av betyg även är tillämpligt på intyg.

  Rättelser och ändringar ska anges i betygskatalogen. Om ett betyg eller intyg rättas eller ändras ska såväl det gamla som det nya betyget och intyget framgå. Rättelser och ändringar ska dateras och signeras på samma sätt som anges i 7 §.

  Det ska framgå av betygskatalogen om det är en rättelse eller ändring som är beslutad.

Utdrag ur betygskatalogen

15 §   Utdrag ur betygskatalogen från kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga 1 och vara utformade på det sätt som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter.

____________________

   1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2012 och ska tillämpas från detta datum om inte annat följer av övergångsbestämmelserna.

   2. Genom föreskrifterna upphävs

   . Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:80) om betygskatalog för kommunal vuxenutbildning, och

   . Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:81) om betygskatalog för svenska för invandrare.

   3. För kurser, delkurser eller projektarbetet som påbörjats före den 1 juli 2012 ska de upphävda föreskrifterna fortsätta att gälla.

På Skolverkets vägnar

ANNA EKSTRÖM

                   Anna Sundborg

Bilaga 1

Uppgifter i utdrag ur betygskatalogen

1. Dokumenthuvud

Utdraget ur betygskatalogen ska innehålla ett dokumenthuvud. Dokumenthuvudet får innehålla huvudmannens eller skolenhetens logotyp på den plats som anges i bilaga 2.

Dokumenthuvudet på utdragets första sida ska innehålla följande uppgifter och utformas enligt följande:

 • dokumentnamn: Utdrag ur betygskatalogen
 • skolform och i förekommande fall nivå inom skolformen
 • datum för utfärdande
 • namn på huvudman och namn på skolenhet
 • sidnumrering exkl. bilagor
 • antal bilagor
 • elevens efternamn, tilltalsnamn och personnummer (fältet för personnummer ska vara rastrerat)
 • Statistiska centralbyråns skolenhetskod.

Övriga sidors dokumenthuvud ska innehålla följande uppgifter:

 • dokumentnamn: Utdrag ur betygskatalogen
 • skolform och i förekommandefall nivå inom skolformen
 • datum för utfärdande
 • namn på huvudman och namn på skolenhet
 • sidnumrering exkl. bilagor
 • elevens efternamn, tilltalsnamn och personnummer (fältet för personnummer ska vara rastrerat)
 • Statistiska centralbyråns skolenhetskod.

2. Kolumner

Utdraget ur betygskatalogen ska innehålla följande uppgifter:

A. Kolumn för kursnamn, gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete

I denna kolumn ska kurser och delkurser redovisas i bokstavs- och eventuell nummerordning.

   Gymnasiearbete respektive gymnasiesärskolearbete ska redovisas efter kurserna. I kolumnen ska Gymnasiearbete eller Gymnasiesärskolearbete skrivas.

   Redovisningen får inte innehålla blankrader.

B. Kolumn för kurskod respektive kod för gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete

I kolumnen anges Skolverkets kurskod för kurs, delkurs och kod för gymnasiearbete eller gymnasiesärskolearbete. Om kursnamnet skrivs på fler än en rad ska kurskoden anges på den sista raden.

   Om eleven har läst en specialiseringskurs, kurs som kan läsas med olika innehåll eller specialområdeskurs ska Skolverkets kurskod med ett tillägg anges.

C. Kolumn för betyg

I denna kolumn ska betyg på respektive kurs, delkurs, gymnasiearbete och gymnasiesärskolearbete anges.

  Om betyg inte har kunnat sättas på en kurs enligt 20 kap. 39 § eller 21 kap. 20 b § skollagen (2010:800) så ska det enligt 4 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning markeras med ett horisontellt streck.

  För kurser som inte betygssätts enligt 21 kap. 18 § skollagen eller 4 kap. 7 § förordningen om vuxenutbildning samt om en elev i särskild utbildning för vuxna inte uppnått kraven för betyget E spärras betygskolumnen med följande markering: ***.

  Betygsbeteckningarna ska vänsterställas.

  Kolumnen ska vara rastrerad.

D. Kolumn för gymnasiepoäng och gymnasiesärskolepoäng

För kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska det i denna kolumn anges antalet fastställda gymnasiepoäng för varje kurs eller gymnasiearbete.

   För särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå ska det i denna kolumn anges antalet fastställda gymnasiesärskolepoäng för varje kurs eller gymnasiesärskolearbete.

   Om poäng inte ska anges, spärras kolumnen med följande markering: ***.

E. Kolumn för markeringar

Om kursen är en delkurs ska kursen markeras med DK.

F. Kolumn för datum av betygssättning

I denna kolumn anges datum för när betyg satts för respektive kurs, delkurs, gymnasiearbete och gymnasiesärskolearbete.

   Om betyg inte sätts, ska kolumnen spärras med följande markering: ***.

G. Kolumn för övriga upplysningar

I denna kolumn ska titel eller annan benämning på gymnasiearbetet eller gymnasiesärskolearbetet anges.

   Vid behov kan övriga upplysningar lämnas i denna kolumn.

3. Noteringar

Utdrag ur betygskatalog ska innehålla ett fält för noteringar.

Följande uppgifter ska anges i noteringsfältet eller i bilaga till utdraget:

 • en beskrivning av delkursens innehåll och omfattning i det fall delkursen inte är en nationell delkurs
 • en beskrivning av den individuella kursens innehåll och omfattning
 • en beskrivning av orienteringskursens innehåll och omfattning
 • en beskrivning av innehållet i en specialiseringskurs, kurs som kan läsas med olika innehåll eller specialområdeskurs
 • en beskrivning av gymnasiearbetets innehåll
 • en beskrivning av gymnasiesärskolearbets innehåll.

   Dessutom kan andra uppgifter anges i noteringsfältet eller i bilaga till utdraget.

4. Underskrift

Rektorn ska skriva under sista sidan i utdrag ur betygskatalog samt signera varje annan sida i utdraget och i förekommande fall bilaga till utdraget. Underskriften på sista sidan i utdraget ska ges ett namnförtydligande.

5. Förklaringar

Av utdraget ska följande förklaringar framgå:

   Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D eller E. Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Betyg för icke godkänt resultat betecknas med F. Inom särskild utbildning för vuxna används inte beteckningen F. Betyg sätts inte på kurser inom särskild utbildning för vuxna som motsvarar träningsskolan. Betyg sätts inte på orienteringskurser eller individuella kurser. Endast betyget E och F kan sättas på gymnasiearbetet. För betyg satta före den 1 juli 2013 inom särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå används beteckningarna G eller VG.

   Vidare ska det framgå vad som avses med de markeringar och förkortningar som används i utdraget.

--- Betyg har inte kunnat sättas
*** Spärrmarkering
DK Om kursen är en delkurs

Bilaga 2

Återfinns enbart i pdf-versionen av SKOLFS 2013:150.