# 1 av 1   << Första  |  < Föregående  |  Nästa >  |  Sista >>
Gällande Grundföreskrift SKOLFS  2016:12    Grundföreskrift 
Rubrik
Skolverkets föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning 
Utges av
Skolverket 
Historik
   2016:12 Senaste Lydelse
   2016:12 Grundföreskrift
   2016:36 Ändringsföreskrift
Uppslagsord
Behörighet
Förskollärare
Lärare
Lärarlegitimation
Utländsk utbildning
Yrkeskvalifikation
Bemyndigande
3 kap. 1 § tredje stycket förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer 
Beslutsdatum
2016-04-06 
Tryckdatum
2016-04-14 
Ikraftträdande tidpunkt
2016-04-20 
Ändrad giltighet datum
 
Begränsad giltighet
 
Giltig t.o.m.
 
Överg.best.till
 
Giltig fr.o.m.
2016-04-20 

 
Rapporten i pdf formatSKOLFS 2016:12 (Utskriftsversion) (26 KB)
Länkadress: http://www.skolverket.se/skolfs?id=3138
 

SKOLFS 2016:12

Utkom från trycket den 14 april 2016

Skolverkets föreskrifter  
om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning;

beslutade den 6 april 2016.

    Statens skolverk föreskriver 1 följande med stöd av 3 kap. 1 § tredje stycket förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare samt 10 kap. 1 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

1 kap. Inledande bestämmelser

Bestämmelser om villkor i andra författningar

1 §   Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer finns i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

  Bestämmelser om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare finns i skollagen (2010:800), i föreskrifter som meddelats med stöd av 2 kap. 16 b § skollagen samt i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Föreskrifternas tillämpningsområde

2 §   Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om villkoren för erkännande av yrkeskvalifikationer för lärare eller förskollärare som vill utöva lärar- eller förskolläraryrket i Sverige och som har förvärvat yrkeskvalifikationer i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.

  Dessa föreskrifter innehåller även närmare bestämmelser om villkoren för behörighet och legitimation för lärare eller förskollärare som har bevis över utländsk lärar- eller förskollärarutbildning.

Definitioner

3 §   I dessa föreskrifter avses med

  1. EES-land: stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  2. Tredje land: annan stat än EES-land och Schweiz.

  Övriga begrepp ska i förekommande fall ha de definitioner som anges i 5 § lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och 1 kap. 3 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

2 kap. Erkännande av yrkeskvalifikationer från EES-land eller Schweiz

Förutsättningar för erkännandet av yrkeskvalifikationer

1 §   I 9.11 §§ lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer finns bestämmelser om förutsättningar för att yrkesutövarens yrkeskvalifikationer ska erkännas.

Kvalifikationsnivåer

2 §   I 3 kap. 2 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer delas yrkeskvalifikationer in i de kvalifikationsnivåer som behövs för att bedöma om yrkesutövarens yrkeskvalifikationer ska erkännas.

Jämställda utbildningar

3 §   I 3 kap. 3 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer finns bestämmelser om jämställda utbildningar.

Kompensationsåtgärder

4 §   I 3 kap. 5.7 §§ förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer finns bestämmelser om kompensationsåtgärder som ytterligare villkor för erkännande av yrkeskvalifikationer.

5 §   Av bilaga 1 till dessa föreskrifter framgår de kunskaps- och kompetensområden, uppnådda färdigheter och kompetenser som är grundläggande för utövandet av lärar- eller förskolläraryrket i Sverige (de nationella kraven) som enligt 3 kap. 5 § förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer kan krävas som ytterligare förutsättningar för ett erkännande av yrkes-kvalifikationer.

Anpassningsperiod

6 §   En sökande som väljer att genomföra en anpassningsperiod som anvisad kompensationsåtgärd ska kunna intyga att han eller hon fullgjort en sådan med godkänt resultat. En anvisad yrkesutövning ska intygas med ett skriftligt omdöme som är utfärdat vid den skolenhet eller förskoleenhet där handledning har fullgjorts. En anvisad utbildning som har fullgjorts med godkänt resultat ska intygas med betyg från universitetet eller högskolan.

  En sökande som kan intyga att han eller hon har genomfört anvisad anpassningsperiod med godkänt resultat ska efter ny ansökan få berörda yrkeskvalifikationer erkända.

Lämplighetsprov

7 §   En sökande som väljer att genomföra ett lämplighetsprov som kompensationsåtgärd ska kunna intyga att han eller hon fullgjort ett sådant med godkänt resultat. Detta ska framgå av intyg från det universitet eller den högskola som genomför provet på uppdrag av Skolverket.

  En sökande som kan intyga att han eller hon har genomfört anvisat lämplighetsprov med godkänt resultat ska efter ny ansökan få berörda yrkeskvalifikationer erkända.

8 §   Av bilaga 2 till dessa föreskrifter framgår de kunskapsområden som ett lämplighetsprov kan omfatta. För varje sökande som ska genomgå ett lämplighetsprov ska innehållet i provet bestämmas efter en jämförelse mellan dessa kunskapsområden och sökandes yrkeskvalifikationer.

3 kap. Sökande med lärar- eller förskollärarutbildning från tredje land

1 §   Av bilaga 1 till dessa föreskrifter framgår de kunskaps- och kompetensområden, uppnådda färdigheter och kompetenser som är grundläggande för utövandet av lärar- eller förskolläraryrket i Sverige (de nationella kraven). En sökande med en lärar- eller förskollärarutbildning från tredje land måste utöver de villkor för behörighet och legitimation som framgår av 3 kap. 1 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare även uppfylla de nationella kraven.

2 §   Om en sökandes utbildning inte uppfyller villkoren i 3 kap. 1 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare eller om sökanden inte uppfyller de nationella kraven i bilaga 1 till dessa föreskrifter kan Skolverket, om det i det enskilda fallet bedöms vara lämpligt, anvisa sökanden att genomföra en kompletterande insats.

  En sökande som kan styrka att han eller hon har genomfört den kompletterande insats som Skolverket har anvisat ska efter ny ansökan bedömas uppfylla kraven för legitimation eller sådan behörighet som den kompletterande insatsen avsåg.

4 kap. Kunskaper i svenska språket

1 §   De kunskaper i svenska som behövs för sökande med erkända yrkeskvalifikationer eller lärar- eller förskollärarutbildning från tredje land för att bli behörig legitimerad lärare eller förskollärare kan ha förvärvats genom att sökanden

  1. har gått igenom en av universitet eller högskola i Sverige anordnad undervisning i svenska för utomnordiska studenter med godkänt resultat,

  2. visar godkänt resultat på särskilt test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS) eller på prov i svenska som avslutar den undervisning som avses i 1,

  3. har gått igenom en prövning med godkänt resultat i någon av kurserna Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 enligt förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena,

  4. har gått igenom en prövning med godkänt resultat i någon av kurserna Svenska B i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:2) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svenska i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning eller Svenska som andraspråk B i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:3) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet svenska som andraspråk i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning, eller

  5. visar motsvarande kunskaper på annat sätt.

  En sökande som före den 1 juli 2013 har gått igenom en prövning med godkänt resultat i någon av kurserna svenska 2 eller svenska som andraspråk 2 enligt förordningen om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena ska anses uppfylla kravet i första stycket 3.

5 kap. Akademisk titel i legitimationen

1 §   En lärare eller förskollärare som avses i 1 kap. 2 § och som uppfyller villkoren för legitimation i Sverige har rätt att använda den akademiska titel som han eller hon enligt lag eller annan författning får använda i det land där titeln utfärdats och på detta lands språk. Om den sökande önskar det anger Skolverket i legitimationen titeln, och i förekommande fall förkortningen av den, samt namn och plats för den institution som utfärdat titeln.

____________________

   1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 april 2016.

   2. Genom dessa föreskrifter upphävs Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:36) om villkor för behörighet för lärare och förskollärare med utländsk utbildning. 

På Skolverkets vägnar

ANNA EKSTRÖM

       Anna Bergqvist

Bilaga 1

Nationella krav

Allmänt krav

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet.

Förskollärare

En sökande ska visa kunskap om grundläggande läs- och skrivinlärning på svenska. Detta kan förvärvas genom kompletterande studier vid ett svenskt lärosäte eller genom tjänstgöring som förskollärare i svensk förskola eller förskoleklass under minst ett år och på minst halvtid. Under tjänstgöringen ska det huvudsakliga undervisningsspråket ha varit svenska.

  En sökande med utbildning till förskollärare från Norge, Danmark, Finland, Island eller Färöarna (sökande med nordisk utbildning) är undantagen kravet att visa kunskap om grundläggande läs- och skrivinlärning på svenska. En sökande med utbildning från Finland är undantagen kravet endast om hon eller han har rätt att anställas i svensktalande förskolor i Finland.

Lärare i förskoleklass och lärare i grundskolans årskurs 1.3

En sökande ska visa grundläggande kunskaper om läs- och skrivutveckling på svenska. Sådan kunskap kan förvärvas genom kompletterande studier vid svenskt lärosäte eller genom tjänstgöring som lärare med undervisning i svensk grundskola i förskoleklass eller årskurs 1.3 under minst ett år och på minst halvtid. Under tjänstgöringen ska det huvudsakliga undervisningsspråket ha varit svenska.

  En sökande med nordisk lärarutbildning är undantagen kravet att visa kunskap om grundläggande läs- och skrivutveckling på svenska. Sökande med utbildning från Finland är undantagen kravet endast om sökanden har rätt att undervisa i svensktalande skolor i Finland.

  En sökande som har svenska som modersmål och som har genomgått svensk grundskola behöver inte visa grundläggande kunskaper om läs- och skrivutveckling på svenska.

  En sökande från EES som inte uppfyller kravet på grundläggande läs- och skrivutveckling på svenska får behörighet från grundskolans årskurs 4 och uppåt om deras utbildning är avsedd för det. En sökande från tredje land som inte uppfyller kravet får behörighet från grundskolans årskurs 3 och uppåt.

Lärare i svenska

En sökande ska uppvisa kompetens i att undervisa elever i ämnet svenska. Sådan kompetens kan visas genom godkända studier eller prov vid svenskt lärosäte.

  För behörighet att undervisa i ämnet svenska ska sökanden uppfylla de poäng-krav för ämnesstudier i svenska som finns angivna i 2 kap. 3 a, 7 a, 9 och 21 §§ förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

  En sökande som har studerat svenska på ett högre lärosäte i Danmark, Island, Färöarna, Norge eller Finland (sökande med nordisk utbildning) är undan-tagen från kraven i första och andra stycket. För sökande med utbildning från Finland gäller undantaget för grundlärare. För ämneslärare gäller undantaget endast om studierna har bedrivits vid ett högre lärosäte med svenska som undervisningsspråk eller vid ett annat högre lärosäte som har samma behörighetskrav för tillträde till studierna i svenska som ett svenskspråkigt universitet. För ämneslärare ska studierna innehålla både språkstudier och litteraturstudier.

Lärare i svenska som andraspråk

En sökande ska uppvisa kompetens i att undervisa elever i ämnet svenska som andraspråk. Sådan kompetens kan visas genom godkända studier eller prov vid svenskt lärosäte.

  För behörighet att undervisa i ämnet svenska som andraspråk ska sökanden uppfylla de poängkrav för ämnesstudier i svenska som andraspråk som finns angivna i 2 kap. 3 a, 7 a, 9 och 21 §§ förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Lärare i främmande språk

En sökande ska uppvisa kompetens i att utifrån det svenska språket undervisa elever i det främmande språket, dvs. i språkfärdighet och kontrastiv kompetens mellan det främmande språket och svenska. Sådan kompetens kan visas genom studier eller prov vid svenskt lärosäte eller tjänstgöring som lärare i det moderna språket på en svensk skola under minst ett läsår och på minst halvtid. Det huvudsakliga undervisningsspråket på skolan ska ha varit svenska.

  En sökande med nordisk lärarutbildning är undantagen från kravet i första stycket. Utbildning som avser sökandens modersmål är undantagen också från kravet om sökanden har uppfyllt kravet på kunskaper i svenska som ställs i 4 kap 1 §.

Lärare i idrott och hälsa

En sökande ska uppvisa kompetens i simning.

  Om prov i simning saknas i den utländska lärarutbildningen kan utbildningen kompletteras med godkänd kurs från högskola eller annan anordnare. Kravet kan inte kompenseras genom tjänstgöring.

Lärare i religionskunskap

En sökande ska ha kunskap om samtliga världsreligioner.

  Om det framgår av examensbevis eller motsvarande intyg att lärarutbildningen inte omfattar samtliga världsreligioner kan detta, när det gäller lärare som är behöriga i ämnet religionskunskap i utbildningslandet, kompenseras genom kompletterande studier eller tjänstgöring som lärare i religionskunskap i en svensk skola under minst ett läsår och på minst halvtid.

Bilaga 2

Kunskapsområden

Ett lämplighetsprov enligt dessa föreskrifter får omfatta följande kunskapsområden:

För läraryrket

.  Kunskaper om den värdegrund som gäller för utbildning inom skolväsendet.

.  Kunskaper om läroplaner, ämnesplaner, kursplaner och kunskapskrav samt om läromedel för de egna undervisningsämnena och om centrala didaktiska principer för dessa ämnen.

.  Kunskaper i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt kunskaper i betygssättning.

.  Kunskaper och färdigheter vid undervisning av svensktalande elever i ett främmande språk avseende framför allt grammatiska skillnader mellan det främmande språket och det svenska språket.

.  Förmåga att överföra information och leda elever i deras lärandeprocess och förmåga att möta elever på svenska i och kring ett ämnesinnehåll.

.  Förmåga att tillämpa metodik för läs- och skrivinlärning på svenska språket.

.  Förmåga att kommunicera och samarbeta med kollegor, elever och föräldrar.

.  Förmåga att organisera arbetet i en klass och att leda en grupp.

.  Kunskaper om och insikter i lärares yrkesetik.

.  Kunskaper om och förtrogenhet med FN:s konvention om barnets rättigheter i de sammanhang där den är tillämplig.

För förskolläraryrket

.  Kunskaper om den värdegrund som gäller för utbildning inom skolväsendet.

.  Kunskaper om läroplanen och om centrala didaktiska principer för läroplanens ämnesområden.

.  Kunskaper i att följa, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande.

.  Kunskaper i att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet.

.  Förmåga att utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter samt stimulera och utmana barnen i deras lärandeprocesser.

.  Förmåga att kommunicera och interagera med kollegor, barn och föräldrar.

.  Förmåga att organisera arbetet i barngruppen.

.  Kunskaper om och insikter i lärares yrkesetik.

.  Kunskaper om och förtrogenhet med FN:s konvention om barnets rättigheter. 
 
 

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.