Utbildning i Örebro kommun för döva och hörselskadade

Här kan du läsa om reglerna kring Örebro kommuns gymnasieutbildningar för elever som är döva, hörselskadade, dövblinda eller har en språkstörning. Dessa utbildningar kallas även riksgymnasiet för döva (RGD) eller riksgymnasiet för hörselskadade (RGH).

Rätt till utbildning vid riksgymnasierna för döva och hörselskadade

Vilka ungdomar tillhör målgruppen för riksgymnasiet för döva och riksgymnasiet för hörselskadade?

Målgrupp för utbildningarna är elever som

  • är döva eller hörselskadade och är beroende av en teckenspråkig miljö
  • är hörselskadade och trots användningen av tekniska hjälpmedel och andra stödinsatser inte kan följa reguljär undervisning i gymnasieskolan
  • har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva
  • är dövblinda.

För att en ungdom ska få gå ett nationellt program eller ett introduktionsprogram måste hen även uppfylla de allmänna villkoren för behörighet till sådana program.

Källor: 15 kapitlet 5-6, 9 §§, 16 kapitlet 29-34 §§ och 17 kapitlet 8 och 10-12 §§ skollagen samt 7 kapitlet 1 § och 10 kapitlet 1 § gymnasieförordningen.

Var finns riksgymnasiet för döva och riksgymnasiet för hörselskadade?

Utbildningarna finns i Örebro kommun. På Riksgymnasiets webbplats finns mer information.

Källa: 10 kapitlet 1 § gymnasieförordningen.

Information om till Riksgymnasiet, Riksgymnasiet Örebros webbplats Länk till annan webbplats.

Är utbildningarna riksrekryterande?

Utbildningarna vid riksgymnasiet för döva och riksgymnasiet för hörselskadade är öppna för sökande från hela landet. Information om hur man ansöker till utbildningen finns på Riksgymnasiets webbplats.

Källa: 10 kapitlet 8 § gymnasieförordningen.

Information om till Riksgymnasiet, Riksgymnasiet Örebros webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gäller om fler söker utbildningen än det finns platser?

Om antalet platser är färre än antalet sökande ska ett urval göras. Vid urvalet ska, utan hänsyn till betyg, företräde ges till dem som har störst behov av utbildningen.

Källa: 10 kapitlet 9 § gymnasieförordningen.

Utbildningens innehåll

På vilket sätt skiljer sig innehållet i utbildningen vid riksgymnasiet för döva och riksgymnasiet för hörselskadade från övrig utbildning i gymnasieskolan?

Utgångspunkten är att samma regler gäller för dessa utbildningar som för övrig utbildning i gymnasieskolan. Utbildningen ska så långt det är möjligt integreras med motsvarande utbildning i gymnasieskolan.

Nationella program, nationella inriktningar och särskilda varianter får anordnas särskilt som utbildning för döva, hörselskadade eller dövblinda elever samt för elever som har en språkstörning, om antalet elever är minst fyra. Samma sak gäller för introduktionsprogram i form av programinriktat val som är utformat för en grupp elever och yrkesintroduktion som är utformat för en grupp elever.

Teckenspråk som gymnasiegemensamt ämne ska förekomma på alla nationella program som anordnas för döva eller dövblinda elever samt för elever som har en språkstörning. I stället för svenska eller svenska som andraspråk respektive engelska får dessa elevgrupper läsa svenska för döva respektive engelska för döva som gymnasiegemensamma ämnen.

För hörselskadade elever får kurser i teckenspråk som annat ämne än gymnasiegemensamt ämne anordnas om eleverna har behov av det och vill delta i de kurserna.

Rektorn får besluta att kurser i teckenspråk som gymnasiegemensamt ämne ska ersätta en eller flera kurser i studievägen för hörselskadade elever, med undantag för kurser i svenska.

Källor: 15 kapitlet 9 § skollagen, 10 kapitlet 1-6 och 12 §§ gymnasieförordningen.

Kan utbildningen vid riksgymnasiet för döva eller riksgymnasiet för hörselskadade förlängas för en elev?

Ja, enligt gymnasieförordningen bör utbildningstiden förlängas med ett år för elever som behöver det. Örebro kommun beslutar om en sådan förlängning.

Källa: 10 kapitlet 7 § gymnasieförordningen.

Vad gäller kring kost och logi samt särskild omvårdnad för elever som behöver det?

För elever som vill och har behov av det ska Örebro kommun informera om var eleven kan få kost och logi. Kommunen ansvarar även för att eleverna har tillgång till den hjälp i övrigt som de behöver utifrån sin funktionsnedsättning.

Källa: 10 kapitlet 11 § gymnasieförordningen.

Vilka regler gäller kring avgifter för elever som läser vid Riksgymnasiet?

Senast uppdaterad 28 maj 2024

Innehåll på denna sida