Elevhälsoarbetet har stärkts i skollagen

Sedan den 2 juli 2023 gäller nya skrivningar i skollagen om skolans elevhälsoarbete för all personal i skolan. Här får du veta mer om vad förändringen innebär för din skolas gemensamma elevhälsoarbete.

Solros med blå himmel

Elevhälsoarbetet är förtydligat från den 2 juli

Elevhälsans uppdrag är sedan tidigare att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande.

Sedan den 2 juli 2023 gäller även några nya skrivningar i skollagen:

  • elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå och ske i samverkan med lärare och övrig personal
  • elevhälsan ska vara en del av skolans kvalitetsarbete
  • elevhälsan vid behov ska samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten
  • det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare.

Elevhälsan omfattar samma skolformer som tidigare, det vill säga förskoleklassen, grundskolan, sameskolan, specialskolan och gymnasieskolan. Även anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan omfattas. Lagskrivningen har nu uppdaterats till de nya namnen för dessa skolformer.

Behov av att utveckla elevhälsoarbetet

I utredningen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven (SOU 2021:11) konstaterades flera utvecklingsbehov. Många elever lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Gymnasieskolans utmaning är främst kopplad till att eleverna med framgång ska genomgå och avsluta sin utbildning. För att fler elever ska nå målen för sin utbildning är elevhälsoarbetet en viktig del. Utredningen föreslog att elevhälsans uppdrag skulle förtydligas i skollagen. De nya skrivningarna trädde i kraft den 2 juli 2023.

I Skolverkets lägesbedömning 2023 ger Skolverket en samlad bild av situationen och utvecklingen i skolväsendet och pekar på vad som behöver utvecklas framåt för att stärka alla barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. En prioriterad fråga i lägesbedömningen är att alla elever behöver få det stöd och den stimulans de behöver redan från start och att ett förstärkt hälsofrämjande och förebyggande arbete i skolan då är avgörande.

Skolverkets bedömning av läget i skolväsendet 2023

Stöd i arbetet

Skolverket har tagit fram stöd och exempel för skolans gemensamma elevhälsoarbete. Arbetet berör hela skolans personal.

Skolans gemensamma elevhälsoarbete

Senast uppdaterad 03 april 2024

Innehåll på denna sida