Remisser Gy25

I samband med införandet av Gy25 tar Skolverket fram förslag på bland annat nya ämnesplaner. När förslagen går på remiss har myndigheter, organisationer och alla som är berörda av förslagen möjlighet att lämna synpunkter.

Bild på en dator

Ta del av vårt förslag till föreskrifter om kurser som motsvarar ämnesnivåer

Från den 13 maj kan du ta del av Skolverkets förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner. Förslagen omfattar gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå. Du kan lämna synpunkter på förslagen fram till den 10 juni 2024.

Förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner

Delta i vårt remisswebbinarium

Välkommen till Skolverkets webbinarium om remissen med förslag till föreskrifter om vilka kurser enligt ämnesplaner som motsvaras av nivåer i ämnen enligt ämnesplaner.

Webbinariet äger rum den 15 maj och vänder sig till dig som arbetar med studieplanering och antagning i skolformerna och skolformsdelarna eller är ansvarig för dessa verksamheter.

På webbinariet går vi kortfattat igenom

  • vad remissen innehåller och hur materialet ska förstås och
  • kommande planeringsstöd som ligger utanför remissen men som behövs för en helhetsförståelse för hur material kan komma att användas.

Tanken är att underlätta för dig som önskar lämna synpunkter på remissen.

Remiss med förslag på kurser som motsvaras av nivåer i ämnen (Gy25) – webbinarium 15 maj

Vem beslutar vad?

Beslutsgången för alla dokument som ingår i Gy25 är komplicerad. Regeringen och riksdagen beslutar om vissa delar, medan Skolverket har bemyndigande att besluta om andra.

Illustration över vem som beslutar vad

Här följer en kort beskrivning om vem som beslutar vad när det gäller författningar för gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Skollagen

Riksdagen fattar beslut om skollagen. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter elever och vårdnadshavare har samt vilka krav som
ställs på huvudmannen för verksamheten.

Förordning

Regeringen fattar beslut om förordningar. Förordningar förtydligar och preciserar det som står i skollagarna

Övriga föreskrifter

Skolverket fattar beslut om föreskrifter som kompletterar det som står i lag och förordning. En sådan föreskrift skulle kunna vara Skolverkets föreskrifter om lärarlegitimationer.

Programnamn

Riksdagen fattar beslut om vad ett gymnasialt program ska heta och vilka ämnen som ska ingå i samtliga nationella program i gymnasieskolan

Ämnesplaner

Riksdagen fattar beslut om gymnasiegemensamma ämnens namn. Regeringen fattar beslut om gymnasiegemensamma ämnens innehåll. Skolverket fattar beslut om övriga ämnen och anpassade gymnasieskolan.

Programstrukturer

Regeringen fattar beslut om programgemensamma ämnen och inriktningarnas namn. Skolverket fattar beslut om inriktningarnas ämnen och programfördjupning.

Examensmål och programmål

Regeringen fattar beslut om examensmål och programmål. För varje nationellt program finns ett examensmål som anger mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet.

Läroplaner

Regeringen fattar beslut om läroplaner. Läroplaner beskriver verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.

Så här går det till att ge synpunkter i en remiss

I Regeringskansliets PM Svara på remiss kan du läsa om hur det gå till att ge synpunkter i en remiss.

Svara på remiss – om remisser av betänkanden och andra förslag från Regeringskansliet, Regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 maj 2024

Innehåll på denna sida