Översyn av området digitalisering i förskolans läroplan

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att se över området digitalisering i förskolans läroplan. Ändringarna syftar till att förskolan i huvudsak ska vara skärmfri för barnen. Det ska i sin tur bidra till att främja barnens lärande och minska deras stillasittande.

Det här innebär översynen

Regeringen har gett oss på Skolverket i uppdrag att se över området digitalisering i förskolans läroplan, Lpfö 18. Översynen syftar till att förskolan i huvudsak ska vara skärmfri för barnen, vilket i sin tur ska gynna barnens lärande och allsidiga utveckling samt bidra till att barnen i förskolan blir mindre stillasittande.

Det här ska vi se över i förskolans läroplan

Vi ska ge förslag på ändringar i läroplanen som innebär att

  1. det inte ska finnas några krav på digitala lärverktyg i förskolan
  2. utbildningen i förskolan i huvudsak ska vara skärmfri för barnen
  3. eventuell användning av digitala lärverktyg i förskolan ska ske selektivt utifrån vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde.

I samband med översynen ser vi också över områdena fysisk aktivitet och högläsning. Vi gör även redaktionella ändringar av språklig karaktär.

Vi ska ta hänsyn till forskning och andra aktörer

I arbetet kommer vi att inhämta kunskaper och erfarenheter från relevanta aktörer. Vi kommer till exempel att samråda med förskollärare och rektorer samt med forskare inom kognitionsvetenskap och förskolepedagogik. Enligt uppdraget ska vi också ta hänsyn till Världshälsoorganisationens WHO:s riktlinjer om fysisk aktivitet, stillasittande och sömn för barn under 5 år. Vi ska också beakta de remissvar som kom in efter regeringens remiss av Skolverkets förslag till ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027.

Remiss av Statens skolverks förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027 Länk till annan webbplats.

Tidsplan

Här är några viktiga datum i arbetet med översynen:

  • 22 mars–24 april 2024
    Vårt förslag skickas ut på så kallad formell remiss, vilket innebär att vi skickar förslaget till utvalda kommuner, organisationer och andra relevanta instanser som ombeds att lämna synpunkter. Även övriga, till exempel privatpersoner, kan lämna synpunkter i samband med remissen. När tiden för att lämna synpunkter är slut sammanställer vi synpunkterna och slutbearbetar förslaget utifrån vad som kommit fram.
  • 4 juni 2024
    Vi redovisar förslaget på ändrade formuleringar till regeringen. Därefter är det upp till regeringen att besluta om och när ändringarna ska börja gälla. I dagsläget vet vi på Skolverket inte när detta blir.

Ta del av vårt förslag

Här kan du läsa våra slutliga förslag på ändringar till regeringen. Bland annat finns det inte längre något krav på att barnen ska använda digitala verktyg i förskolan. Begreppet tas bort och ersätts på vissa ställen med det bredare begreppet lärverktyg.

Vi introducerar även begreppet teknikutveckling för att förstärka att förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla en grundläggande förståelse för den teknikutveckling de möter i vardagen.

Vi föreslår också ändringar som ska stärka högläsning, fysisk aktivitet och motorik. Dessa skrivningar ska bidra till att barn i förskolan får mer med tid i rörelse och får delta i aktiviteter vars syfte är att främja språk- och kunskapsutvecklingen.

Översyn av området digitalisering i förskolans läroplan

Vi informerar och kommer att ge stöd

Vi kommer att informera om uppdraget löpande här på skolverket.se och i vårt nyhetsbrev. Vi kommer även att ta fram stöd som huvudmän och rektorer i förskolan kan använda i sin implementering av ändringarna . Mer detaljerad information om stödet kommer under hösten 2024.

Bakgrund till uppdraget

Den 2 oktober 2023 gav regeringen Skolverket i uppdrag att föreslå ändringar i förskolans läroplan som innebär att utbildningen i huvudsak ska vara skärmfri för barnen. I förskolans läroplan anges i dag bland annat att förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg. Skolverket ska nu föreslå ändringar som innebär att det inte ska finnas krav på att digitala lärverktyg ska användas i förskolan. Eventuell användning av digitala lärverktyg i förskolan ska ske selektivt utifrån tydligt vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde.

Regeringen vill ta bort kravet på digitala lärverktyg i förskolan Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 05 juni 2024

Innehåll på denna sida