Frågor och svar

Varför kan jag inte begära ut information från lärar- och förskollärarregistret automatiskt?

Skolverket har ingen automatiserad lösning för att lämna ut registerutdrag när en huvudman begärt ett utdrag. Vi vet att det finns ett sådant behov och arbetar med att ta fram en lösning.