Allmänna råd övrigt SKOLFS 2011:6

Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om nationella slutprov för svenskundervisning för invandrare 2011

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-01-24
Ikraftträdandedatum: 2011-03-20
Tryckdatum: 2011-03-01
Nyckelord Allmänna råd, Prov, Svenskundervisning för invandrare
Ladda ned: SKOLFS 2011:6 Allmänna råd övrigtPDF