Ändringsförfattning SKOLFS 2020:88

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:196) om vilka kurser enligt kursplaner som motsvaras av kurser enligt ämnesplaner och får ingå i en gymnasieexamen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: punkt 6 och 11 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till gymnasieförordningen (2010:2039) samt punkt 6 i ikraftträdandeoch övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-07-15
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Kurs, Kursplaner, Ämnesplan
Historik: 2011:196 Grundförfattning
  2011:196 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2020:88 ÄndringsförfattningPDF