Grundförfattning SKOLFS 2010:28

Skolverkets föreskrift om upphävande av vissa av Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov och obligatoriska ämnesprov

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 kap. 10 § grundskoleförordningen (1994:1194), 8 kap. 10 § specialskoleförordningen (1995:401), 7 kap. 5 § gymnasieförordningen (1992:394), 4 kap. 6 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning, 1 a kap. 6 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor och viss enskild verksamhet inom skolområdet och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2010-05-03
Ikraftträdandedatum: 2010-06-01
Tryckdatum: 2010-05-28
Nyckelord Kursprov, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2010:28 GrundförfattningPDF