Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-02-01.
Grundförfattning SKOLFS 2011:189

Skolverkets föreskrifter om nationella slutprov i svenskundervisning för invandrare 2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-11-30
Ikraftträdandedatum: 2012-01-10
Tryckdatum: 2011-12-30
Nyckelord Prov, Svenskundervisning för invandrare
Ladda ned: SKOLFS 2011:189 GrundförfattningPDF