Grundförfattning SKOLFS 2017:23

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:20) om kommuners och landstings uppgiftsskyldighet för underlag till riksprislistan avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2017-04-19
Ikraftträdandedatum: 2017-04-30
Tryckdatum: 2017-04-28
Nyckelord Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Riksprislista, Uppgiftsskyldighet
Ladda ned: SKOLFS 2017:23 GrundförfattningPDF