Grundförfattning SKOLFS 2017:87

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:1) om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § första och fjärde styckena gymnasieförordningen (2010:2039), 14 kap. 9 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039) samt 7 § första stycket förordningen (2011:683) om bidrag till internationella skolor
Beslutsdatum: 2017-08-23
Ikraftträdandedatum: 2017-10-31
Tryckdatum: 2017-09-27
Nyckelord Fristående skola, Internationella skolor, Introduktionsprogram, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2017:87 GrundförfattningPDF