Grundförfattning SKOLFS 2018:231

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:65) om kursplan och betygskriterier för ämnet Idrott och hälsa inom försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Kursplaner, Lärlingsutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:231 GrundförfattningPDF