Grundförfattning SKOLFS 2018:235

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:22) om betygskriterier i svenskundervisning för invandrare;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Svenskundervisning för invandrare
Ladda ned: SKOLFS 2018:235 GrundförfattningPDF