Upphävd: Den här författningen upphävdes 2019-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2018:4

Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2018

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § första och fjärde styckena gymnasieförordningen (2010:2039) samt 20 § första stycket förordningen (2015:801) om internationella skolor
Beslutsdatum: 2018-01-29
Ikraftträdandedatum: 2018-02-15
Tryckdatum: 2018-02-09
Nyckelord Fristående skola, Internationella skolor, Introduktionsprogram, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2018:4 GrundförfattningPDF