Grundförfattning SKOLFS 2019:36

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2020/2021

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 a § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2019-11-27
Ikraftträdandedatum: 2020-01-01
Tryckdatum: 2019-12-11
Nyckelord Nationella prov
Ladda ned: SKOLFS 2019:36 GrundförfattningPDF