Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-07-01.
Senaste lydelse SKOLFS 2011:31

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2011/2012

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185) samt 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för skolhuvudmännen inom det offentliga skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2011-05-02
Ikraftträdandedatum: 2011-08-01
Tryckdatum: 2011-06-15
Nyckelord Grundskola, Ämnesprov
Historik: 2011:119 Ändringsförfattning
  2011:31 Grundförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2011:31 Senaste lydelsePDF