Betygsrätt i vuxenutbildningen

Enskilda utbildningsanordnare och folkhögskolor kan sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg förutsatt att de har fått betygsrätt beviljad av Skolinspektionen.

Utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning (komvux)

En enskild anordnare som anordnar utbildning motsvarande komvux får genom betygsrätten möjlighet att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg. Utbildningen ska bedrivas på uppdrag av en juridisk person, så kallad uppdragsutbildning, och endast för de personer som uppdragsgivaren utsett. Utbildningsanordnaren kan alltså inte själv anta personer till utbildningen utan det måste finnas en uppdragsgivare, till exempel i form av en myndighet, för varje elev (6 kap i Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning).

Tillstånd för att sätta betyg i specifika kurser

Det är endast de kurser som omfattas av Skolinspektionens tillstånd som utbildningsanordnaren har rätt att utfärda betyg för. Betygsrätt omfattar inte komvuxarbetet, delkurser, orienteringskurser, individuella kurser eller komvuxbevis. Betygsrätt för utbildning motsvarande komvux ger inte heller rätt att utfärda gymnasieexamen, däremot kan betygen tas in i en framtida gymnasieexamen.

Utbildningsanordnares ansvar

Utbildningsanordnaren har motsvarande ansvar för utbildningen som huvudmannen har inom kommunal vuxenutbildning. Utbildningsanordnaren ansvarar därför för att utbildningen uppfyller de krav som finns.

Entreprenadavtal där kommunen har huvudmannaansvaret

Betygsrätten möjliggör för kommunen att överlämna vissa av en rektors och en lärares uppgifter till en enskild utbildningsanordnare med betygsrätt. Exempel på detta är när kommunal vuxenutbildning är anordnad på entreprenad (23 kap. skollagen).

När vuxenutbildning anordnas via entreprenadavtal är det kommunen som har huvudmannaansvaret för utbildningen. Kommunen har ansvar för uppföljningen och för att utbildningen lever upp till de krav som ställs i skollag och skolans författningar.

Det är den ansvariga kommunala rektorn som beslutar om vilka orienteringskurser eller individuella kurser som ska anordnas via anordnaren. Utbildningsanordnare som ger utbildning via ett entreprenadavtal med kommunen som huvudman behöver inte ha betygsrätt för att lärarna ska kunna sätta betyg. Det krävs dock betygsrätt för att kunna anordna prövning samt utfärda betyg eller intyg.

Folkhögskolor

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

För folkhögskolor som har betygsrätt för utbildning motsvarande komvux i sfi ser bestämmelserna annorlunda ut. En person som har rätt till sfi kan välja att få sin utbildning på en folkhögskola med betygsrätt i stället för hos kommunen, förutsatt att folkhögskolan tar emot eleven. En folkhögskola kan i dessa fall ge sådan utbildning utan uppdrag av någon annan juridisk person. I det här fallet är kommunen skyldig att ersätta folkhögskolan.

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och som anpassad utbildning

En folkhögskola kan också ansöka om betygsrätt för utbildning motsvarande komvux på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och som anpassad utbildning. Då gäller samma villkor som för enskilda utbildningsanordnare. Motsvarande gäller också för en folkhögskola som bedrivs av en kommun eller en region.

En folkhögskola kan också bedriva utbildning på entreprenad. Då gäller samma regelverk som för andra utbildningsanordnare.

Betygshandlingar och intyg

Senast en månad efter avslutad utbildning ska utbildningsanordnaren lämna utdrag ur betygskatalog och intyg till elevernas respektive hemkommuner. Det här gäller för all utbildning som motsvarar komvux.

Källa: Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:119) om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning som anordnas av utbildningsanordnare med betygsrätt – SKOLFS 2014:119, se senaste lydelse Länk till annan webbplats.

Ansök om betygsrätt

Utbildningsanordnaren eller folkhögskolan ansöker om betygsrätt hos Skolinspektionen som utifrån ett antal kvalitetskriterier prövar och beviljar betygsrätten.

Mer om betygsrätt och att ansöka om betygsrätt (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Innehåll på denna sida