Anordna yrkesdansarutbildning

Yrkesdansarutbildningen är en gymnasieutbildning som ska leda till att eleverna senare kan arbeta på nationella och internationella dans- och balettscener. Här kan du läsa om vilka särskilda bestämmelser som gäller för utbildningen.

Ämnen och timplan

Undervisningen ska som huvudregel ha samma ämnen och följa samma bestämmelser som gymnasieskolans yrkesprogram. Men yrkesdansarutbildningen skiljer sig från annan utbildning på ett antal punkter.

  • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
  • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än andra program. Det innebär att det kan förekomma dansutbildning på helger och lov.
  • Bestämmelserna i skollagen om rätt till särskilt stöd gäller inte för dansämnena.
  • Det är möjligt att minska undervisningstiden i bild och slöjd inom ramen för skolans val med mer än 20 procent. Däremot ska eleverna erbjudas undervisning utan reduktion i något av dessa ämnen inom ramen för elevens val.

Rektorn kan besluta att en elev inte får fortsätta

Om en elev saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen är det möjligt för rektorn att besluta att eleven inte får fortsätta (avskilja eleven). Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning.

Särskilda regler för vem som får undervisa

Även en obehörig lärare får undervisa i dansämnen på yrkesdansarutbildningen. Lärare utan legitimation får också anställas utan tidsbegränsning. Det gäller dock endast under förutsättning att den sökande har tillräcklig kompetens för att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen och bedöms lämplig att bedriva undervisningen.

Även obehöriga lärare får sätta betyg

Även lärare som inte är legitimerade får sätta betyg på yrkesdansarutbildningen. Om fler än en lärare undervisar i dansämnet när betyg ska sättas och dessa inte kan enas, är det rektorn som ska besluta om betyget.

Hälsoundersökning och särskilda krav på elevhälsan

Innan en elev kan antas till yrkesdansarutbildningen ska eleven genomgå en hälsoundersökning, med både en allmänmedicinsk och en ortopedisk bedömning. Eleven ska också ha bedömts kunna genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skada på elevens hälsa eller utveckling. De huvudmän som anordnar
dansarutbildning ska även anpassa elevhälsan så att den kan möta de specifika behov som eleverna på utbildningen kan ha.

Förordning om dansarutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska)PDF (pdf, 376 kB)

Senast uppdaterad 04 oktober 2019