Anordna yrkesdansarutbildning

Yrkesdansarutbildningen är en gymnasieutbildning som ska leda till att eleverna senare kan arbeta på nationella och internationella dans- och balettscener. Här kan du läsa om vilka särskilda bestämmelser som gäller för utbildningen.

Ämnen och timplan

Undervisningen ska som huvudregel ha samma ämnen och följa samma bestämmelser som gymnasieskolans yrkesprogram. Men yrkesdansarutbildningen skiljer sig från annan utbildning på ett antal punkter.

  • Läsåret får högst ha 240 dagar, vilket är mer än andra program. Det innebär att det kan förekomma dansutbildning på helger och lov.
  • Ämnet dans ersätter ämnet idrott och hälsa.
  • Bestämmelserna i skollagen om rätt till särskilt stöd gäller inte för dansämnena.

Rektorn kan besluta att en elev inte får fortsätta

Om en elev saknar förutsättningar att nå målet för utbildningen är det möjligt för rektorn att besluta att eleven inte får fortsätta (avskilja eleven). Innan rektorn fattar ett sådant beslut ska rektorn ta in synpunkter från eleven och även från elevens vårdnadshavare om eleven är under 18 år. Om rektorn beslutar att eleven inte får fortsätta på utbildningen ska elevens hemkommun erbjuda eleven annan gymnasieutbildning.

Särskilda regler för vem som får undervisa

Även en obehörig lärare får undervisa i dansämnen på yrkesdansarutbildningen. Lärare utan legitimation får också anställas utan tidsbegränsning. Det gäller under förutsättning att det saknas legitimerade sökande och att den sökande utan legitimation har tillräcklig kompetens samt bedöms vara lämplig att undervisa i det aktuella ämnet eller på den aktuella kursen.

Även obehöriga lärare får sätta betyg

Även lärare som inte är legitimerade får sätta betyg på yrkesdansarutbildningen. Om fler än en lärare undervisar i dansämnet när betyg ska sättas och dessa inte kan enas, är det rektorn som ska besluta om betyget.

Hälsoundersökning och särskilda krav på elevhälsan

Innan en elev kan antas till yrkesdansarutbildningen ska eleven genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen innehåller både en ortopedisk och en allmänmedicinsk bedömning (med hjärtscreening). Eleven ska också ha bedömts kunna genomföra utbildningen utan uppenbar risk för skada på elevens hälsa eller utveckling. De huvudmän som anordnar dansarutbildning ska även anpassa elevhälsan så att den kan möta de specifika behov som eleverna på utbildningen kan ha.

Förordning om dansarutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ordinance on dancer education (Förordning om dansarutbildning på engelska) Pdf, 376 kB.

Senast uppdaterad 20 april 2021