Frågor och svar

Ska vi ange i utbildningskontraktet vilka tider som eleven ska vara på arbetsplatsen?

Ja, i utbildningskontrakt för elever som deltar i gymnasial lärlingsutbildning ska det framgå vilka tider eleven ska ha sin utbildning på arbetsplatsen.

I Skollagen 16 kap. 11 a § och 19 kap. 10 a § står att ”I utbildningskontraktet ska det anges […] vilka tider som ska gälla för utbildningen på arbetsplatsen […]”.

Syftet med att ange tider är att det ska vara tydligt både för eleven och för arbetsgivaren när vistelsen på arbetsplatsen är en del av lärlingsutbildningen.

Tidsangivelsen i utbildningskontraktet reglerar elevens rättsliga ställning på arbetsplatsen. Den påverkar också elevens möjlighet att ingå avtal om en gymnasial lärlingsanställning eftersom anställningsformen endast kan användas under de tider som eleven är lärling på arbetsplatsen, alltså under de arbetstider som anges i utbildningskontraktet.

Om eleven är på arbetsplatsen andra tider än de som framgår av utbildningskontrakten kan eleven behöva teckna andra avtal med arbetsgivaren.