Leda arbetet inför digitala nationella prov

Denna guide riktar sig till dig som ska leda processen med att förbereda organisationen inför digitala nationella prov. Upplägget består av tre steg som ni kan anpassa till er verksamhet.

Ansvar för förberedelsearbetet

Förberedelsearbetet inför digitala nationella prov handlar om att säkerställa både tekniska och organisatoriska förutsättningar. Huvudmannen ansvarar för att organisera och samordna förberedelsearbetet. Som stöd finns den här guiden som ger förslag på hur ni kan leda och organisera arbetet i tre steg. I anslutning till stegen beskriver vi olika delmoment. Här finns även hänvisningar till annat material som Skolverket har tagit fram för införandet av digitala nationella prov.

Förberedelserna behöver starta i tid för att ni ska kunna säkerställa att ni har de tekniska och organisatoriska förutsättningarna på plats när skolorna ska genomföra de första proven digitalt.

Skapa en grupp

Arbetet med denna tre-stegs-guide bygger på att ni skapar en arbetsgrupp på huvudmannanivå med representanter från olika nivåer i organisationen. I förberedelsearbetet är det viktigt att flera olika kompetenser och roller i styrkedjan ingår. Utgå från de förutsättningar ni har i er organisation när ni skapar arbetsgruppen.

Skolchef eller utvecklingsledare hos huvudmannen leder förslagsvis det övergripande arbetet. I arbetsgruppen är det bra att personer med följande kompetenser ingår:

  • Rektorer
  • IKT-pedagoger
  • Lärare
  • Administratör
  • It-tekniker/representant från leverantör.

Beroende på organisationens storlek kan grupperna se olika ut. För mindre huvudmän med en eller några få skolor kan gruppen bestå av representanter från skolenhetsnivå.

För huvudmän med en central organisation kan gruppen bestå av fler representanter som arbetar övergripande inom huvudmannen. Hos stora huvudmän som delat upp sin organisation kan man behöva skapa flera grupper utifrån till exempel rektorsområden.

Illustration över sammanställning från självskattningen. Ett exempel som visar vilka områden organisationen behöver jobba vidare med.

Illustration: Sammanställning från självskattningen

1. Hitta nuläge

Första steget i denna guide utgår från att ni genomför självskattningarna inför digitala nationella prov. Självskattningarna finns för skolenhetsnivå och för huvudmannanivå. Vi rekommenderar att skolan/skolorna först genomför självskattningen och att huvudmannen använder skolornas insamlade resultat som underlag när ni genomför självskattningen för huvudman.

Självskattningarnas syfte är att sätta er in i vad som krävs för att kunna genomföra de nationella proven digitalt och hitta ert nuläge i organisationen. Ni behöver ett konto för att ta del av och genomföra självskattningarna. Genom att logga in sparas era resultat automatiskt.

Självskattning för digitala nationella prov Länk till annan webbplats.

Fördjupa nuläget och identifiera problem

Efter att ni har genomfört självskattningarna är nästa moment att fördjupa ert nuläge. Fokusera på de områden där ni har fått röda kryss eller orangea utropstecken i självskattningens sammanställning. Ni behöver fördjupa er inom alla områden genom att ta del av information och att diskutera tillsammans.

Till er hjälp har ni de översikter och den sammanställning som ni fått från självskattningen. Utgå från de förutsättningarna som finns på skolenheterna så att ni synliggör olika perspektiv.

Identifiera orsaker och formulera aktiviteter

Nästa moment handlar om att identifiera orsaker till problemen. Försök att se orsakerna i flera led för att komma åt mer djupliggande orsaker. Många upplever till exempel att tidsbrist är ett problem i olika sammanhang i skolan, men orsakerna till problemet är ofta att man inte har prioriterat tiden utifrån de behov som finns. En bra utgångspunkt kan vara att försöka hålla sig till de orsaker som ni som huvudman kan påverka.

Utifrån de problem och orsaker som ni har identifierat ska ni sedan, så konkret som möjligt, formulera aktiviteter. Det kan vara en fördel att ha flera mindre aktiviteter än att samla mycket innehåll i få aktiviteter.

För att kunna ta fram aktiviteter kring åtkomst till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov rekommenderar vi att ni tar hjälp av Skolverkets tekniska vägledning.

Metodstöd

Här hittar ni ett metodstöd som ger mer detaljerad vägledning i hur ni kan arbeta med att hitta ert nuläge.

Metodstöd – Hitta nuläge Pdf, 351 kB, öppnas i nytt fönster.

2. Planera och genomföra

Skapa en aktivitetsplan

Nu behöver ni bearbeta de aktiviteter ni kom fram till i det förra momentet så att ni kan föra in dem i en aktivitetsplan.

Börja med att se över alla aktiviteter och gör en prioritering av dem. Fundera till exempel över vilka aktiviteter som är mest brådskande, vilka som är mest omfattande eller om det är några aktiviteter som kan vänta. I detta steg kan ni även se om det finns aktiviteter som kan grupperas.

Nästa moment är att skriva in era aktiviteter i en aktivitetsplan. För varje aktivitet behöver ni säkerställa genomförandet genom att till exempel ange vilka resurser som krävs, när aktiviteten ska genomföras och vem som ansvarar för aktiviteten.

Risker, hinder och förankring

I arbetet med aktivitetsplanen är det även bra att diskutera vilka eventuella risker eller hinder ni behöver ta hänsyn till i förberedelsearbetet. Ni behöver även fundera över hur aktiviteterna och arbetet ska förankras för att nå ut till samtliga berörda inom organisationen.

Som ett sista moment föreslår vi att ni ser över det ni har dokumenterat i er aktivitetsplan. Säkerställ till exempel att er planering är rimlig, att tidplanen fungerar och att ni har fördelat ansvaret på ett hållbart sätt.

Med start i januari 2024 kommer Skolverket att publicera flera stödmaterial riktade till rektorer, lärare och elever. Exempel på det är en webbutbildning om skolverkets provplattform, demoprov och webbinarier. Säkerställ att ni planerar in tid för denna kompetensutveckling i förväg och kommunicerar med berörd personal.

Genomför aktiviteterna

Med utgångspunkt i er aktivitetsplan är det nu dags att börja genomföra aktiviteterna. Huvudmannen är ytterst ansvarig för arbetet med digitala nationella prov och behöver därför se till att alla skolenheter har den kompetens och de förutsättningar som krävs (utifrån kommande föreskrifter).

Beroende på hur er organisation ser ut kan flera personer ha olika ansvar i aktivitetsplanen. Vi rekommenderar att ni planerar in kontinuerliga avstämningar i olika grupperingar för att se till att era aktiviteter fortgår som planerat. Avstämningarna ger också möjlighet att revidera aktiviteterna under arbetets gång.

För dig som ansvarar för tekniska förberedelser finns tekniska verifieringstester som kan användas för att testa till exempel internetuppkoppling eller inloggning. I respektive verifieringstest beskrivs de krav som behöver finnas på plats innan testet genomförs.

Om ni har flera skolenheter kan det var bra att testa på enheter med olika förutsättningar.

Metodstöd

Här hittar ni ett metodstöd som ger mer detaljerad vägledning kring hur ni kan arbeta med att skapa er aktivitetsplan.

Metodstöd – Planera och genomföra Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster.

3. Följa upp

Aktivitetsplanen behöver följas upp för att ni ska kunna säkerställa att ni har uppnått alla förväntade resultat. Om ni har flera skolenheter kan det se olika ut när en aktivitet är klar på respektive skola.

Genomför gärna självskattningarna igen som en del i ert uppföljningsarbete. Genom att göra detta får ni en helhetsbild och kan jämföra med tidigare resultat för att hitta eventuella områden som kräver mer arbete innan organisationen är redo för digitala nationella prov.

Testa att tekniken fungerar med de tekniska verifieringstesterna och stäm av att ni har genomfört alla tekniska förberedelser med hjälp av den tekniska checkistan. Tänk på att de tekniska lösningar som huvudmannen har valt både ska kommuniceras och implementeras på samtliga skolenheter.

Det är också möjligt att testa ett provgenomförande med hjälp av ett övningsprov som finns tillgängligt i provplattformen. Det är frivilligt men är ett bra sätt att testa provflödet, från överföring av användaruppgifter till provgenomförandet.

Senast uppdaterad 11 mars 2024

Innehåll på denna sida