Så förändras proven i olika ämnen

Digitaliseringen av de nationella proven innebär vissa förändringar men mycket kommer att vara sig likt. Här kan du läsa om förändringarna i de olika ämnena.

Engelska, årskurs 4–9

Antalet delprov kommer att vara samma som tidigare och flera av uppgiftstyperna kommer att påminna om tidigare prov. Proven ska liksom tidigare genomföras utan hjälpmedel och varken ordbok eller stavnings- eller grammatikkontroll får användas.

De muntliga delproven kommer till en början att genomföras utanför provplattformen, men elevernas resultat på proven ska föras in i provplattformen.

För eleverna är förändringarna störst i delprov B2 som prövar hörförståelse. Det finns en integrerad ljudspelare i provplattformen. Det USB med en enda sammanhängande ljudfil till delprov B2 som ingår i pappersproven ersätts i de digitala proven av flera kortare ljudfiler. De inspelade pauserna utgår, det blir i stället en naturlig paus innan eleven startar en ny ljudfil. Eleven använder hörlurar och startar och justerar ljudet individuellt. Det går inte att spola fram eller tillbaka eller lyssna fler gånger än vad uppgiften tillåter.

En del av uppgifterna kommer att automaträttas medan andra uppgifter bedöms av lärare.

Svenska och svenska som andraspråk, årskurs 4–9

Antalet delprov kommer att vara samma som tidigare och eleverna kommer att genomföra prov som prövar deras muntliga och skriftliga förmåga och läsförståelse.

Eleverna kommer precis som i dagens prov möta såväl skönlitterära texter som sakprosatexter men i årskurs 9 sker en förändring i upplägget av delprov B som prövar läsförståelse. Eleverna kommer att få uppgifterna i direkt anslutning till texterna som de ska läsa. I dagens prov läser de texterna först och får sedan tillgång till både texter och uppgifter. En annan förändring är att flervalsuppgifterna i delprovet som prövar läsförståelse kommer att automaträttas.

Samtliga elever i årskurs 6 och 9 kommer att skriva sina texter digitalt i provplattformen, vilket är en förändring från i dag då det endast är obligatoriskt i årskurs 9.

De muntliga delproven kommer till en början att genomföras utanför provplattformen, men elevernas resultat på proven ska föras in i provplattformen.

Matematik, årskurs 4–9

Proven i matematik i årskurs 6 och 9 kommer även fortsättningsvis att bestå av flera delprov. Provmodellerna är fortfarande preliminära, men i stort kan ni se vilka typer av provdelar, uppgiftstyper och digitala hjälpmedel de olika proven kommer att ha.

Samtliga digitala nationella prov i matematik kommer ha enstaka provdelar där uppgifterna finns på skärm via provplattformen men där eleverna löser uppgifterna på papper. Dessa provdelar rättar läraren på liknande sätt som vid dagens prov.

Matematik årskurs 6

Provdel

Tid

Svarstyp

Digitala hjälpmedel

1

Ca 30 min

Muntligt

Olika

2

60 min

Kortsvar och flerval

Enkel räknare

3

80 min

Lösningar på papper

Enkel räknare

4

80 min

Kortsvar och flerval

Inga

5

60 min

Större uppgift

Enkel räknare

Matematik årskurs 9

Provdel

Tid

Svarstyp

Digitala hjälpmedel

1

50 min

Kortsvar och flerval

Inga

2

70 min

Lösningar på papper

Enkel räknare

3

50 min

Lösningar i provplattformen

Enkel räknare

4

70 min

Kortsvar, flerval och fullständiga lösningar

Enkel räknare

Biologi, fysik och kemi, årskurs 7–9

Varje skola kommer även fortsättningsvis att genomföra prov i ett av de tre NO-ämnena. Ämnena fördelas mellan skolorna enligt samma princip som idag, och skolan får besked om NO-ämne cirka en månad innan provet ska genomföras.

De digitala proven kommer som idag att bestå av en blandning av flervalsuppgifter, kortsvarsuppgifter och uppgifter som kräver längre svar.

För varje uppgift finns ett givet antal poäng som är möjliga att uppnå. Oavsett om elevens svar automaträttas i provplattformen eller bedöms av lärare kommer elevens prestation att tilldelas poäng. Ungefär hälften av uppgifterna kommer att vara av en typ som automaträttas.

Det kommer att finnas en digital miniräknare i provplattformen i NO-proven och det kan vara bra att eleverna får prova att använda miniräknare i en digital enhet innan provet.

Geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, årskurs 7–9

Varje skola kommer även fortsättningsvis att genomföra prov i ett av de fyra SO-ämnena. Ämnena fördelas mellan skolorna enligt samma princip som idag, och skolan får besked om SO-ämne cirka en månad innan provet ska genomföras.

De digitala proven kommer även fortsättningsvis att bestå av två delprov som genomförs på olika dagar och provtiden kommer troligen också att bli densamma.

Det digitala formatet innebär också förändringar för hur proven bedöms och rättas. Proven i SO kommer att bestå av öppna och slutna uppgifter. I de öppna uppgifterna formulerar eleven egna svar och i de slutna uppgifterna anger eleven sitt svar genom att markera ett eller flera förutbestämda svarsalternativ. I de digitala proven kommer minst hälften av uppgifterna vara slutna och rättas automatiskt.

Precis som idag kommer lärarna få stöd för bedömningen av öppna uppgifter i form av exempel på relevant innehåll, aspekter att fästa avseende vid i bedömningen samt citat från autentiska elevsvar. Poängen räknas ihop till en totalpoäng från samtliga uppgifter i provet.

Engelska, gymnasieskolan och komvux

Antalet delprov kommer att vara samma som tidigare och flera av uppgiftstyperna kommer att påminna om tidigare prov. Proven ska liksom tidigare genomföras utan hjälpmedel, varken ordbok eller stavnings- eller grammatikkontroll får användas.

De muntliga delproven kommer till en början att genomföras utanför provplattformen, men elevernas resultat på proven ska föras in i provplattformen.

För eleverna är förändringarna störst i delprov B2 som prövar hörförståelse. Det finns en integrerad ljudspelare i provplattformen. Det USB med en enda sammanhängande ljudfil till delprov B2 som ingår i pappersproven ersätts i de digitala proven av flera kortare ljudfiler. De inspelade pauserna utgår, det blir i stället en naturlig paus innan eleven startar en ny ljudfil. Eleven använder hörlurar och startar och justerar ljudet individuellt. Det går inte att spola fram eller tillbaka eller lyssna fler gånger än vad uppgiften tillåter.

En annan förändring finns i engelska 6 delprov C. I de digitala proven kommer eleverna att läsa och diskutera förberedelsematerialet i klassrummet på provdagen i direkt anslutning till provtillfället. De kommer alltså inte längre få tillgång till materialet i förväg. Texterna har kortats ner för att passa denna nya situation. Liksom tidigare har eleverna inte förberedelsematerialet framför sig när de skriver sin uppsats.

En del av uppgifterna kommer att automaträttas. Andra uppgifter kommer att bedömas av lärare.

Svenska och svenska som andraspråk, gymnasieskolan och komvux

Antalet delprov kommer i både kurs 1 och kurs 3 att vara samma som tidigare och eleverna kommer att genomföra prov som prövar deras muntliga och skriftliga förmåga och läsförståelse.

De muntliga delproven kommer till en början att genomföras utanför provplattformen, men elevernas resultat på proven ska föras in i provplattformen.

En förändring i kurs 1 är att flervalsuppgifterna i delprov B kommer att automaträttas. Övriga uppgifter kommer precis som tidigare att bedömas av lärare.

För eleverna innebär digitaliseringen att de kommer att ta del av texterna på skärm och inte på papper. Ett undantag är kurs 3 där texthäftet, som eleverna behöver vid sin förberedelse går att beställa under de första två omgångarna.

Matematik och matematik – fortsättning, gymnasieskolan och komvux

Proven i matematik och matematik – fortsättning på gymnasial nivå kommer även fortsättningsvis bestå av flera olika delprov. Provmodellerna är fortfarande preliminära, men i stort kan ni se vilka typer av provdelar, uppgiftstyper och digitala hjälpmedel de olika proven kommer att ha.

Samtliga digitala nationella prov i matematik och matematik – fortsättning kommer att ha enstaka provdelar där uppgifterna finns på skärm via provplattformen men där eleverna löser uppgifterna på papper. Dessa provdelar rättar läraren på liknande sätt som vid dagens prov.

Matematik nivå 1

Provdel

Tid

Svarstyp

Digitala hjälpmedel

1

60 min

Kortsvar och flerval

Inga

2

60 min

Kortsvar och flerval

Grafritande räknare och funktionsräknare

3

120 min

Lösningar på papper

Funktionsräknare

Matematik nivå 2

Provdel

Tid

Svarstyp

Digitala hjälpmedel

1

Del 1 och 2: 120 min totalt

Kortsvar och flerval

Inga

2

Del 1 och 2: 120 min totalt

Kortsvar och flerval

Avancerad räknare

3

120 min

Lösningar på papper

Funktionsräknare

Matematik – fortsättning nivå 1

Provdel

Tid

Svarstyp

Digitala hjälpmedel

1

Del 1 och 2: 120 min totalt

Kortsvar och flerval

Inga

2

Del 1 och 2: 120 min totalt

Kortsvar och flerval

Avancerad räknare

3

120 min

Lösningar på papper

Funktionsräknare

Matematik – fortsättning nivå 2

Provdel

Tid

Svarstyp

Digitala hjälpmedel

1

Del 1 och 2: 120 min totalt

Kortsvar och flerval

Inga

2

Del 1 och 2: 120 min totalt

Kortsvar och flerval

Avancerad räknare

3

150 min

Lösningar på papper

Funktionsräknare

Olika digitala verktyg av typen Geogebra kommer att förekomma i proven i matematik och matematik – fortsättning och det är bra om eleverna vänjer sig vid den typen av digitala verktyg. På Lärportalen finns en modul om dynamiska matematikprogram i undervisningen på gymnasieskolan.

Dynamiska matematikprogram i undervisningen gymnasieskolan, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 29 maj 2024

Innehåll på denna sida