Så fungerar provtjänsten för digitala nationella prov

Via Skolverkets nya provtjänst kommer de nationella proven och betygstödjande bedömningsstöden kunna genomföras digitalt. Här kan du som arbetar i skolan läsa om hur provtjänsten kommer att fungera.

Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd omfattar funktioner för att

  • överföra användaruppgifter
  • logga in säkert samt genomföra och bedöma prov i en provplattform
  • arkivera provmaterial och resultat.

De som kommer att ha tillgång till provtjänsten är elever, lärare, rektorer, huvudmän och annan skolpersonal, till exempel it-ansvariga och skoladministratörer.

Provtjänsten kan bara användas för Skolverkets nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd. Det innebär att ni behöver andra tjänster för att genomföra övriga prov digitalt.

Överföra användaruppgifter

För att elever, lärare, rektorer och annan skolpersonal ska kunna använda provplattformen behöver Skolverket rätt uppgifter om användarna. Det är skolans huvudman som ansvarar för att föra över användaruppgifterna till provtjänsten i god tid före provgenomförandet.

I e-tjänsten Administration provtjänsten kommer huvudmän kunna göra en del av de förberedelser som krävs för att få tillgång till Skolverkets provplattform.

Logga in och förbereda

När användaruppgifterna har förts över kan rektorn eller skoladministratören logga in i provplattformen för att tilldela behörigheter till annan personal. Alla som använder provplattformen får en eller flera roller i systemet och kan utföra olika arbetsuppgifter utifrån den roll man har.

Innan det är dags för eleverna att genomföra ett digitalt nationellt prov behöver proven administreras i provplattformen. Det handlar till exempel om att tilldela prov till eleverna och vid behov göra inställningar för individuella anpassningar som rektorn har beslutat om för elever i behov av stöd.

Genomföra nationella prov

På provdagen loggar eleverna in i provplattformen och genomför de nationella proven eller bedömningsstöden. Läraren eller annan skolpersonal som övervakar provet är också inloggad i provplattformen och följer genomförandet. Den som övervakar provet kontrollerar att eleverna har startat provet, hanterar eventuella avbrott samt säkerställer att alla elever har skickat in provet.

Elevernas provmiljö

Provmiljön är användarvänlig och enkelt utformad. Eleverna kommer att kunna göra egna inställningar i provmiljön, till exempel anpassa storleken och radavståndet på texten och välja olika kontraster mellan text och bakgrund.

I vissa prov kan eleven även använda andra funktioner, till exempel stavnings- och grammatikkontroll eller läsa upp text som tal.

Säkert provgenomförande

För att minska risken för spridning och fusk får elever inte besöka andra webbsidor eller använda otillåtna dokument, funktioner eller andra program på de datorer som eleverna använder vid provgenomförandet. För att förhindra detta krävs en teknisk nedlåsning av elevernas datorer.

Rätta och bedöma

När eleverna har genomfört proven automaträttas en del provuppgifter direkt i provplattformen. Syftet med automaträttade uppgifter är främst att effektivisera bedömningen men även att uppnå en mer likvärdig bedömning av proven. Det finns även uppgifter där elevernas svar eller lösningar ska bedömas av en lärare. Den bedömningen gör läraren direkt i provplattformen.

Se resultaten i provplattformen

När bedömningen är klar finns provresultaten tillgängliga i provplattformen. Bara de lärare, rektorer och annan skolpersonal som har behörighet i provplattformen kan se resultaten. Lärare får tillgång till sina elevers resultat på individ- och gruppnivå. Rektorer och annan skolpersonal med tilldelad behörighet kan ta del av resultat på skolenhetsnivå.

Rapporter i olika format (pdf och Excel) kommer kunna exporteras per elev, undervisningsgrupp och prov beroende på behörighet. Om skolor vill föra över provresultat från provplattformen till sina egna system kommer de att kunna använda rapporter som exporteras från provplattformen.

Huvudmannen kommer i en första version av provtjänsten inte att kunna ta ut rapporter från provplattformen.

Exempel på en rapport: Elevresultat och provbetyg Excel, 11 kB.

Arkivering

När skolan har genomfört proven och bedömningen är klar kommer Skolverket arkivera provmaterialet. Det gäller både de automaträttade och lärarbedömda elevlösningarna.

Film: En titt i provplattformen (tid 04:12 minuter)

Hanna Karlsson, undervisningsråd på Skolverket, visar provplattformen där de digitala nationella proven ska genomföras. Eftersom provplattformen är under utveckling visas en testversion i filmen.

Senast uppdaterad 30 januari 2024

Innehåll på denna sida