Kunskapsöversikter: Forskning för skolan

Kunskapsöversikterna i serien Forskning för skolan sammanfattar kunskapsläget inom utvalda områden. Texterna är framtagna för att bidra till spridning av resultat av forskning och annan systematiskt framtagen kunskap. De har ett tydligt målgruppsfokus och är skrivna på ett lättillgängligt språk.

Bedömning för hållbart lärande

Hur upplever eleverna bedömning i skolan och hur kan det relateras till hälsa och välbefinnande? Hur kan man utveckla bedömningspraktiker som gynnar kunskapsutvecklingen för eleverna och samtidigt är hälsofrämjande? Vilken roll spelar skolkultur och organisation? Den här kunskapsöversikten lyfter fram aktuell kunskap om dessa frågor.

Ladda ner Bedömning för hållbart lärande

Omslagsbild till Skapa trygghet för lärande

Skapa trygghet för lärande

Hur kan skolan lyckas i arbetet mot mobbning? I denna kunskapsöversikt har forskare sammanställt de viktigaste gemensamma nämnarna för vad som faktiskt fungerar. Boken vänder sig till alla som är verksamma inom skolan och vinner på att läsas och diskuteras tillsammans.

Ladda ner Skapa trygghet för lärande

Att ställa frågor och söka svar

Vad fungerar bra i vårt arbete och hur vet vi det? Hur gynnar det barns och elevers lärande? Skollagen slår fast att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. I den här kunskapsöversikten lyfter Skolverket fram aktuell kunskap om vad skollagskrivningen innebär och hur man kan arbeta för att omsätta den i praktik.

Ladda ner Att ställa frågor och söka svar Länk till annan webbplats.

Omslagsbild

Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande

Forskning visar att studie- och yrkesvägledning spelar en viktig roll för att elever ska kunna göra väl underbyggda och hållbara val av inriktning och utbildning, vilket är fokus för den här kunskapsöversikten.

Ladda ner Att välja för framtiden Länk till annan webbplats.

""

Hälsa för lärande – lärande för hälsa

Forskning visar entydigt att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samti­digt som god hälsa ger bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Den här kunskapsöversikten har som huvudfokus att öka förståelsen för hur lärande och hälsa påverkar varandra samt att förtydliga det förebyggande och hälsofrämjande arbetet som hela skolans gemensamma uppdrag. 

Ladda ner Hälsa för lärande – lärande för hälsa Länk till annan webbplats.

""

Att utbilda nästa generation i yrket

Yrkeslärare representerar både läraryrket och sitt grundyrke. Det är inom grundyrket som dessa lärare har sitt ämneskunnande, som de undervisar i, om och för. Kunskapsöversiktens fokus är främst att belysa yrkeslärares dubbla roller.

""

Digitaliseringen i skolan – utmaningar och möjligheter

Den här kunskapsöversikten ger en bild av hur tillgången på teknik har förändrats i skolan, hur synen på lärande förändras samt lärares och elevers möjligheter och utmaningar att använda digital teknik i undervisningen. Översikten vänder sig till alla verksamma inom förskola och skola.

Ladda ner Digitaliseringen i skolan Länk till annan webbplats.

Boken finns även som e-publikation. Formatet möjliggör omflödningsbar text vilket innebär att användaren själv kan påverka typsnitt, typsnittsstorlek, radavstånd samt bakgrundsfärg och kontrast. Det finns även möjlighet att göra anteckningar och bokmärken.

Hämta Digitaliseringen i skolan som e-publikation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

""

Greppa flerspråkigheten

Vikten av att elevers språkliga kunskaper och erfarenheter ses som tillgångar för lärande i skolan är den röda tråden för den här kunskapsöversikten.

Att läsa och förstå - kunskapsöversikt

Att läsa och förstå

Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.

Ladda ner Att läsa och förstå

 

Delaktighet för lärande -kunskapsöversikt

Delaktighet för lärande

Denna kunskapsöversikt lyfter fram forskning som handlar om vad delaktighet och inflytande innebär och hur man kan arbeta med elevers inflytande över beslutsprocesser och elevaktiv undervisning.

Ladda ner Delaktighet för lärande

 

Skapa och våga -kunskapsöversikt. Om entreprenörskap i skolan. Reviderad upplaga

Skapa och våga. Om entreprenörskap i skolan. Reviderad upplaga

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all utbildning - i förskolan, grundskolan och på gymnasiet. Till exempel ska alla gymnasieelever kunna välja kurser inom entreprenörskap och i vissa fall kommer det att skrivas in som ett examensmål.
Ladda ner Skapa och våga

Forskning för klassrummet - kunskapsöversikt. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år. Översikten ger inga färdiga metoder eller arbetssätt utan är tänkt att ge en riktning och inspirera till ett forskningsbaserat arbetssätt. Utgångspunkten är att en skickliglärare, rektor eller annan person i skolans verksamhet är en professionell aktör som utifrån både sina erfarenheter och kunskaper väljer genomtänkta strategier i en given situation.

Ladda ner Forskning för klassrummet

Att se helheter i undervisningen - kunskapsöversikt. Naturvetenskapligt perspektiv

Att se helheter i undervisningen. Naturvetenskapligt perspektiv

Översikten handlar om hur man kan utveckla undervisningen med hjälp av forskning och hur lärarna kan reflektera över sina erfarenheter och sin undervisning med hjälp av metoder och modeller.

Ladda ner Att se helheter i undervisningen

Möten för lärande - kunskapsöversikt. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan

Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan

Denna kunskapsöversikt handlar om mötet mellan småbarn och pedagoger i förskolan. Översikten från 2011 är en revidering och en komplettering av boken Möten för lärande; pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan.

Ladda ner Möten för lärande

Kunskapsbedömning - vad, hur och varför? kunskapsöversikt

Kunskapsbedömning – vad, hur och varför?

Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om i skolan? Hur lär sig elever? Vad har elever rätt att lära sig i skolan? Hur kan man som lärare veta vad någon annan kan och vet? Dessa stora frågor brottas många lärare och rektorer dagligen med men hur hanterar man dem i det vardagliga arbetet?

Ladda ner Kunskapsbedömning – vad, hur och varför

Greppa språket! Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet - kunskapsöversikt

Greppa språket!

Lärarens förhållningssätt, attityder och val av arbetssätt har en avgörande betydelse för all kunskapsutveckling och kanske i synnerhet för flerspråkiga elever. Fokus i översikten är att lyfta didaktiska perspektiv som gynnar flerspråkiga elever och diskutera modeller samt beprövad erfarenhet för bättre samverkan mellan elever och lärare.

Ladda ner Greppa språket!

Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning - kunskapsöversikt

Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning

I den här kunskapsöversikten diskuteras olika enskilda insatser och arbetssätt som fungerar för att förebygga och åtgärda mobbning. Kunskapsöversikten ger en unik bild eftersom den omfattar flera program samtidigt och följer individens utsatthet över tid.

Ladda ner Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning

Barndomens förändrade villkor - kunskapsöversikt. Förutsättningar för barns lärande i en ny tid

Barndomens förändrade villkor

Omvälvande samhällsförändringar har lett till att barndomen snabbt ändrat karaktär. Globalisering, migration och informationsteknologins framväxt är några påtagliga förändringar som ingen, vare sig vuxen eller barn, kan undgå att märka av i sina liv.

Ladda ner Barndomens förändrade villkor

Senast uppdaterad 10 april 2024

Innehåll på denna sida