Attityder till skolan

Sedan 1993 genomför Skolverket undersökningen Attityder till skolan, som undersöker hur elever och lärare upplever skolan idag. Våren 2024 genomför SCB en ny omgång av undersökningen på uppdrag av Skolverket. Resultatet kommer att publiceras våren 2025.

Attityder till skolan är en så kallad urvalsundersökning som vänder sig till elever i årkurserna 4 till 9 i grundskolan, till elever i gymnasieskolan och till lärare i samma skolformer.

I undersökningen får eleverna svara på frågor hur de uppfattar sina lärares undervisning, vilket stöd de får, studiero, trygghet i skolan och stress. Lärarna i sin tur får besvara frågor om sina förutsättningar att ge stöd till eleverna, tillgången till personal i skolan, trivsel i yrket och stress.

Urvalet av elever och lärare är representativt för riket. De elever som deltar i undersökningen väljs utifrån sin klass och svarar på enkäten i skolan. Lärare som deltar får enkäten skickad till sin hemadress.

Det är frivilligt att delta i undersökningen, och alla som deltar är anonyma.

Under våren 2024 deltar omkring 15 000 elever och 6 000 lärare.

Här kan du ta del av resultaten från tidigare omgångar av undersökningen:

Attityder till skolan 2018 Länk till annan webbplats.

Attityder till skolan 2015 Länk till annan webbplats.

Attityder till skolan 2012 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 11 januari 2024