Attitydundersökningar på utbildningsområdet

Skolverkets attitydundersökningar syftar till att få veta mer om olika gruppers upplevelser av och attityder till förskola, fritidshem, skola och vuxenutbildning. Resultaten redovisas på olika sätt, ofta i relation till trender i tidigare mätningar.

Attityder till skolan 2018

Nio av tio lärare upplever att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan. Även nio av tio elever trivs i skolan. Eleverna i årskurs 4–6 är mer nöjda med sin skolgång än äldre elever. De är också, liksom tidigare år, mer positivt inställda till sina lärares undervisning än äldre elever. Bland de äldre eleverna är dock pojkar generellt mer nöjda med sin skolgång än flickor.

Eleverna har en mindre positiv bild av studieron än lärarna. Drygt sex av tio elever upplever att de har arbetsro på de flesta eller alla lektioner, bland lärarna är det mer än åtta av tio som upplever att eleverna har arbetsro på deras lektioner. Det visar Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”.

Elevers stress har ökat medan lärares har minskat

En tredjedel av eleverna i årskurs 4–6 känner sig stressade en gång i veckan eller mer. Det är en ökning sedan 2015 bland både pojkar och flickor. Andelen elever som känner sig stressade har ökat över tid. I denna undersökning känner sig fyra av tio elever i årskurs 7–9 och gymnasieskolan oftast eller alltid stressade i skolan. Lärarnas stress ökade mellan 2009 och 2012. Sedan dess har stressen åter minskat, och i 2018 års undersökning är andelen tillbaka på samma nivå som 2009.

Fler högstadie- och gymnasieelever känner sig mobbade

Andelen elever i högstadiet och gymnasieskolan som känner sig mobbade av andra elever en gång i månaden eller mer har ökat jämfört med 2015. Det har även skett en ökning av andelen elever som känner sig orättvist behandlade av lärare eller andra vuxna i skolan. Andelen lärare som har utsatts för hot eller våld på sin arbetsplats är däremot oförändrad. Nästan var fjärde lärare anger att de har utsatts för hot eller våld under det senaste året.

”Attityder till skolan” ger elever i grundskolans årskurs 4–9 och i gymnasieskolan samt lärare i grund- och gymnasieskolan sin syn på skolan. Undersökningen har vi genomfört regelbundet sedan 1994. Frågorna som ställs handlar bland annat om trivsel och trygghet, relationen mellan elever och lärare, lärarnas kompetens, stress och krav i skolan samt kränkningar. Ett viktigt syfte med undersökningen är att bidra till fördjupad diskussion om skolan och ge signaler till ytterligare analyser.

Skolverkets rapport Attityder till skolan 2018 Länk till annan webbplats.

Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem

Undersökningen vänder sig till föräldrar med barn i åldern 1–12 år och undersöker bland annat vilka verksamhetsformer barnen deltar i, deras närvarotider och föräldrarnas attityder till barnets verksamhetsform. Den har genomförts vid flera tillfällen sedan 1999. Föräldrarna får även besvara frågor om barnets verksamhetsform svarar mot de behov och önskemål som föräldrarna har. Syftet är att belysa vilka verksamhetsformer som barn i olika befolkningsgrupper deltar i och hur omsorgen är ordnad för de barn som inte deltar i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Rapporten "Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem" hade tidigare titeln "Barns omsorg".

Den senaste föräldraundersökningen var den fjärde i ordningen och gjordes 2012. Urvalet till undersökningen var större än någonsin; 227 000 föräldrar jämfört med 70 000 år 1999 och 2002 samt 18 000 föräldrar 2005.

Några av resultaten från studien visar att

  • Föräldrarna har en positiv bild av förskolan.
  • De genomsnittliga närvarotiderna i förskolan har ökat till 31 timmar i veckan.
  • Föräldrar till barn i fritidshem är mindre positiva.
  • Det är brist på verksamhet för 10–12-åringar.
  • Sex procent av föräldrar till barnen i åldern 1–12 år har behov av omsorg under obekväma tider.
  • Ett av tio barn med behov av omsorg på obekväma tider får hjälp genom kommunen.

Skolverkets rapport Föräldrars val och inställning till förskola och fritidshem. Resultat från föräldraundersökningen 2012

Senast uppdaterad 04 oktober 2019