Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen

Undervisningen inom vuxenutbildningen bedrivs sedan mitten av mars genom distans- och fjärrundervisning. Skolverket presenterar nu en snabbt framtagen lägesbild av hur det har fungerat.

- Distansundervisningen i vuxenutbildningen har överlag fungerat bra. Många kommuner beskriver en snabb utveckling och kreativa lösningar. Men det finns också utmaningar, till exempel i undervisningen av elever som har svårt med språket eller särskilda behov, säger Marcello Marrone, chef för enheten vuxenutbildning på Skolverket.

Störst utmaningar för elever inom sfi och komvux som anpassad utbildning

Undervisning på distans inom vuxenutbildningen innebär störst utmaningar för elever inom svenska för invandrare (sfi) och komvux som anpassad utbildning samt elever med särskilda behov. Detta eftersom dessa elever ofta behöver särskilda lösningar i form av mer lärarstöd och enskild handledning.

Svårare med bedömning och betyg

Lärarna upplever betygssättningen som en särskild utmaning vid distansundervisning. Det är svårt och tidskrävande att få ett tillräckligt underlag för bedömningen. Det kan vara svårt att säkerställa att det verkligen är eleverna själva som gjort de uppgifter som lämnas in.

Brist på datorer och internetuppkoppling

Inom sfi är det många elever som saknar tillgång till nödvändig teknik visar undersökningen. Och även om en del kommuner har haft möjlighet att låna ut datorer saknar vissa elever internetuppkoppling.

Ingen tydlig bild av hur närvaron påverkats

Enligt vissa kommuner har övergången till distansutbildning lett till en ökad närvaro eller studieaktivitet inom såväl sfi som andra verksamhetsformer. Men det finns också exempel på att närvaron och studieaktiviteten har gått ned, framför allt inom sfi och komvux som anpassad utbildning.

En del kommuner svarar att de har sett ökade studieavbrott inom just sfi, komvux som anpassad utbildning och komvux på grundläggande nivå. Men flera av kommunerna uppger samtidigt att det är för tidigt att säga hur antalet studieavbrott påverkas.

Det finns inte heller någon tydlig bild av coronapandemins påverkan på söktrycket och antagningen av elever till vuxenutbildningen. När det gäller sfi och komvux som anpassad utbildning har söktrycket gått ner i flera kommuner. Andra kommuner uppger ett ökat söktryck till alla eller några verksamhetsformer. I vissa fall är det ännu för tidigt att säga hur söktrycket har påverkats eftersom kursstarterna inte ägt rum ännu.

Möjligheter till arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Möjligheterna att erbjuda apl till eleverna varierar mellan olika branscher. Den tydligaste iakttagelsen från studien är att osäkerheten kring apl inför hösten är stor. De många permitteringarna och lågkonjunkturen kan medföra en större brist på apl-platser.

Osäkerhet om framtiden

Kommunerna menar att komvux kommer att vara en viktig resurs i den kommande omställningen efter pandemin. Det finns en kapacitet i kommunerna att skala upp vuxenutbildningen om det behövs. I underlaget och intervjuerna framkommer också att osäkerheten om de kommande behoven är en utmaning för kommunerna. Hur ska utbildningar planeras och dimensioneras? Vilka utbildningar och utbud ska man satsa på? Vem kommer att söka dem? Kommer apl att kunna genomföras?

Om undersökningen

Undersökningen bygger på intervjuer med rektorer och verksamhetschefer i 11 kommuner, ett samverkansområde (”Femkantens vuxenutbildning”, kommunerna Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn) samt en extern utbildningsanordnare (NTI-skolan). Dessutom bygger undersökningen på material insamlat från Skolverkets regionala dialoger om vuxenutbildning. Dialogerna omfattar sex regioner som sammanlagt omfattar 55 kommuner. Undersökningen har gjorts på mycket kort tid och syftet var att snabbt få fram en lägesbild av situationen i vuxenutbildningen.

Läs rapporten: Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen

Vid frågor kontakta:

Marcello Marrone, chef för enheten vuxenutbildning på Skolverket, tel: 08-527 334 56

Publicerades den .