”Alla på skolan är nyfikna på digitala nationella prov”

Högastensskolan i Helsingborg är med i Skolverkets försöksverksamhet med digitala nationella prov. Rektor Liselotte Johansson berättar om deras förberedelser.

Liselotte Johansson är rektor på tre skolor i Helsingborgs kommun. En av dem är grundskolan Högastensskolan som är med i Skolverkets försöksverksamhet för digitala nationella prov. Tillsammans med 99 andra skolor i landet får de göra tester inför att proven blir digitala.

Bild på Liselotte Johansson, rektor.

Liselotte Johansson, rektor på Högastensskolan i Helsingborg

– Alla på skolan är nyfikna på digitala nationella prov. Lärarna och eleverna är vana att arbeta med digitala tjänster. Vi var faktiskt den första grundskolan i Helsingborg som erbjöd ett digitalt verktyg per elev, säger Liselotte Johansson.

Att Högastensskolan har kommit långt i sitt arbete med digitalisering var inget som påverkade att de blev utvalda som försöksskola. Alla försöksskolor har kommit olika långt och är slumpmässigt utvalda av Skolverket utifrån ett antal faktorer.

– Vi hade börjat genomföra andra prov digitalt redan innan vi blev utvalda att vara med i försöksverksamheten. Responsen från eleverna är att de tycker det är mycket enklare när de får skriva prov på dator. Så vi fortsätter bara på spåret vi började på för fem år sedan, säger Liselotte Johansson.

Hon berättar att hon är en förespråkare av digital teknik och vill ge eleverna de bästa förutsättningarna att göra bra ifrån sig. De får självklart använda papper och penna, men de allra flesta föredrar att skriva på datorn och gör det löpande i undervisningen. Även lärarna är vana vid det digitala.

– Vi startade tidigt med att kompetensutveckla pedagogerna inom digitalisering för att de skulle känna sig trygga att använda digital teknik i undervisningen. Nu behöver vi inte lägga så mycket tid på det, lärarna ger själva förslag på kurser de vill gå eller ber vår IKT-pedagog om tips och idéer, säger Liselotte Johansson.

Varit med och utvecklat verktyg för självskattning

Tillsammans med Högastensskolans IKT-pedagog har Liselotte Johansson fått vara med och testa Skolverkets verktyg för självskattning. Snart lanseras den tredje versionen och syftet med självskattningen är att rektorer ska kunna kartlägga nuläget och se vilka förberedelser som behöver göras inför att de nationella proven blir digitala. Något som Liselotte Johansson menar är viktigt att få kläm på.

– Jag rekommenderar att rektor gör självskattningen tillsammans med en IKT-pedagog eller annan tekniskt ansvarig eftersom en del frågor är av teknisk karaktär. När man har gjort självskattningen får man anpassade rekommendationer och tips på stödmaterial inom kommunikation, tekniska förutsättningar, organisation och digital kompetens.

Ett fungerande samarbete med huvudmannen

Högastensskolan missade att göra en del tester som försöksskola det första året eftersom all teknik inte var på plats.

– Vi kunde inte utföra testerna från Skolverket eftersom vi inte fick rätt på tekniken med inloggning till provtjänsten. Det är huvudmannen som sköter alla teknikfrågor centralt för oss, säger Liselotte Johansson.

Huvudmannen löste problemen och tekniken kom på plats. I dag fungerar samarbetet bra och Liselotte förklarar att de har kontinuerliga avstämningar med huvudmannen om digitala nationella prov.

Härnäst väntar tester i central rättning och extern bedömning som två lärare i årskurs nio ska delta i från Högastensskolan.

– Alla mina lärare är väldigt positiva till digitaliseringen av nationella prov. De ser testerna som en förkunskap och att de får möjlighet att se provtjänsten. Det blir som en kompetensutveckling för dem, säger Liselotte Johansson.

Liselotte Johanssons fyra tips i förberedelserna inför digitala nationella prov:

Gör självskattningen

Den är jätteviktig, speciellt om du är stressad över införandet. När du gör den förstår du förhoppningsvis att ni har många saker på rätt plats. Det kan vara svår terminologi så ta hjälp av en kollega som har koll på teknikfrågor. Gör gärna självskattningen tillsammans med en IKT-pedagog eller teknikansvarig.

Självskattningen finns på Skolverkets utbildningsplattform.

Självskattning, Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Ha nära dialog med huvudmannen

Att ha regelbunden kontakt med huvudmannen har varit en framgångsfaktor för oss. Se till att det finns förutsättningar för samarbete och flagga när ni behöver stöd. Ta hjälp av varandra i förberedelsearbetet.

Informera personalen löpande

Jag delar information om digitala nationella prov med alla pedagoger på APT:er (arbetsplatsträffar) regelbundet så att alla ska vara förberedda och införstådda i vad som händer. Jag är noga med att ge samma information till alla tre enheter där jag är rektor.

Läs på webben

Ta del av information om digitala nationella prov på webben. Då får du en större förståelse för vad förändringsarbetet innebär och hur du bäst förbereder dig och din skola.

Digitala nationella prov

Försöksverksamheten

Skolverket har valt ut 100 skolor att ingå i den försöksverksamhet med digitala nationella prov som inleddes hösten 2018 och pågår till och med 2023. Syftet med försöksverksamheten är att underlätta införandet av digitala nationella prov genom att få kunskap om hur genomförandet av proven fungerar på skolorna.

Försöksskolorna är med och utvecklar Skolverkets provtjänst genom tester och dialoger. Vi genomför bland annat verifieringstester, användbarhetstester och testar olika stödmaterial.

Senast uppdaterad 15 februari 2024.