Elevers rätt till delaktighet i sin utbildning

Vad kan man få syn på när elevers perspektiv speglas och elevers röster får höras? Det var en av många frågeställningar som utmanande de ca 170 deltagarna på vår konferens för de som vi samverkar med inom riktade insatser för nyanlända och flerspråkiga barn och elevers utbildning.

En person står framför ett podium och pratar framför kameror

Erik Sanner, enhetschef på Skolverket

Erik Sanner, enhetschef på Skolverket, inledde konferensen med att berätta om vikten av att nätverka. Han gav exempel på hur barn i förskola och skola hela tiden är i ett lärande tillsammans i olika situationer. Han pratade också om hur den lustfyllda leken på ett positivt sätt utmanar barn och elever i att lära mer av varandra.

— Nätverkar barnen när de till exempel äter mellanmål? Ja, de talar med varandra, delar erfarenheter, utmanar varandra att lära mer i leken, och de har roligt. Precis som vi vuxna gör i olika nätverkssammanhang när vi vågar utmana och vara varandras kritiska vänner. Skulle vi dessutom ta till oss och lära av barnen, anamma deras nyfikenhet och använda oss av den i vårt lärande skulle vi komma så mycket längre, lyfte Erik Sanner.

Barns och elevers röster

Huvudmännen lämnar in del- och slutredovisningar under samarbetstiden med oss för att vi, tillsammans ska kunna följa och följa upp olika insatser. Erik Sanner lyfte att det vi skulle vilja se mer utav i redovisningarna är barns och elevers röster och deras delaktighet i utvecklingsarbetet.

- Det är ju svårt att på huvudmannanivå få syn på vad som faktiskt händer i barngrupper och i klassrum, lyfte Erik Sanner.

Elevers perspektiv i systematiskt utvecklingsarbete

Erik Sanners anförande om vikten av att ta vara på barn och elevers röster var något som Åsa Hirsh tog vid i sin föredragning om elevers perspektiv i systematiskt utvecklingsarbete.

Bild på en person som titar in i kameran. Personen ser glad ut.

Åsa Hirsh

Åsa Hirsh är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar bland annat om pedagogisk bedömning, lärares formativa klassrumsarbete, professionsdriven skolutveckling samt organisation och ledning av undervisning och skolutvecklingsprocesser. Åsa är också utbildningschef och programledare för rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet.

— Att lyssna på elevers röster, och att faktiskt också beakta det de säger - kanske till och med i beslutsfattande processer - är inte bara en fråga om inflytande och delaktighet, utan också om att vi blir så mycket klokare om vi gör det, lyfte Åsa Hirsh.

Enligt Åsa Hirsh handlar elevers perspektiv i systematiskt utvecklingsarbete om inflytande, delaktighet och klokskap. I sammanhanget poängterade hon vikten av att vända sig till alla elever oavsett ålder, nyanländ eller om det är barn och elever med annat modersmål.

— Skillnaden är bara att kan behöva tänka och göra på lite olika sätt, berättade Åsa Hirsh.

Dagen delades in i tre olika pass som berörde följande frågor:

  • Varför ska elevers perspektiv vara en del av systematiskt utvecklingsarbete?
  • Vad innebär inflytande och delaktighet?
  • Vad innebär det att elevers perspektiv och åsikter beaktas?
  • Hur kan elevers perspektiv bli en del av huvudmäns och skolors systematiska utvecklingsarbete?
  • Vad kan man få syn på när elevers perspektiv speglas och elevers röster får höras?

Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser?

Åsa Hirsh inledde sista delen i sin föredragning med att berätta om ett exempel i sin forskning om varför resultaten på en skola sjönk och inte förbättrades trots olika insatser. Forskningen visade att mycket av problemen på skolan förlades till eleverna och att eleverna har ”rättat till sig” i en önskad framtid. Forskningen visade även på att elevernas perspektiv saknades i utformningen av undervisningen.

Efter föreläsningen fick deltagarna arbeta i mindre grupper med kollegialt lärande för att samtala kring olika frågeställningar och ge varandra exempel på hur barn och elevers perspektiv om undervisningen kan tas tillvara.

Om stöd för ledarskap i undervisningen och stöd för att stärka elevers delaktighet och inflytande

Johanna Löfdahl, undervisningsråd på Skolverket presenterade ett webbaserat stödmaterial som kallas Stöd för ledarskap i undervisningen, där bland annat Åsa Hirsh är en av innehållsproducenterna. Stöd för ledarskap i undervisningen är en kompetensutveckling som främst riktar sig till obehöriga lärare men kan användas av all undervisande personal.

Teresa Fernández Long, undervisningsråd på Skolverket, presenterade vårt webbaserade stöd om att stärka elevers delaktighet och inflytande i utbildning och arbetsmiljö, och som är framtaget tillsammans med olika elevorganisationer. Stödmaterialet ger förslag på hur man kan arbeta med elevernas delaktighet och riktar sig främst till de som arbetar i grundskolan men kan även användas i andra skolformer.

Se inspelningar från konferensen

Film: Elevers perspektiv i systematiskt utvecklingsarbete (tid 42:53 min)

Film: Vad kan vi lära oss om elevers röster får höras? (tid 53:40 min)

Film: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser (tid 35:14 min)

Senast uppdaterad 08 augusti 2023.