Örebro jobbar med lärling inom komvux som särskild utbildning

På Lärvux i Örebro började lärlingsutbildningen som ett ESF-projekt i samarbete med stiftelsen Activa. I det projektet hade Örebro under tre terminer 11 lärlingar. Vid projektets upphörande fick sex elever anställningar med lönebidrag inom vård och omsorg.

Efter ESF-projektets upphörande fortsatte Lärvux i Örebro att arbeta med lärling tillsammans med ytterligare fem närliggande kommuner och Activa. Eleverna kommer från de medverkande kommunerna och samlas i Örebro en dag i veckan för teorigenomgångar. Även lärare från kommunerna deltar.

Man är nu inne på termin tre och har tillsammans 13 lärlingar inom områdena Vård och omsorg och Fastighet och vaktmästeri. Två av lärarna besöker eleverna under deras arbetsplatsförlagda lärande och genomför bedömning tillsammans med handledarna, som genomgått Skolverkets handledarutbildning.

Hemmasittare har blivit lärlingar

Eleverna rekryteras från bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Daglig verksamhet, Gymnasiesärskolan och via uppsökande verksamhet. Flera av de deltagande eleverna har varit hemmasittare. Hälften av deltagarna har bidrag från SPSM och skulle utan detta bidrag inte haft denna möjlighet att studera.

Hård satsning på dold målgrupp

I Örebro har man kämpat hårt för att nå elever med förvärvad hjärnskada. Detta har gjorts via vuxenhabiliteringen och de folkhögskolor som har utbildningar för denna målgrupp.

- Personer med förvärvad hjärnskada är en grupp som kommer i skymundan och ibland inte nämns alls. Denna målgrupp behöver synliggöras mer i det riktade stödmaterialet från Skolverket, säger Terese Hammer, arbetslagsledare vid Lärvux i Örebro.

Tre av lärlingarna åker inom kort på apl under fyra veckor till Maribor i Slovenien. Detta görs tillsammans med Activa inom ramen för Erasmus+. De kommer tillbaka med stärkt självförtroende och utrustade med en stor portion energi.

Vid Lärvux i Örebro vill man fortsättningsvis hålla fast vid satsningen på lärling.

Framgångsfaktorer

  • Arbetslaget vid Lärvux består av fyra lärare som alltid jobbar tillsammans. Dessutom har man tillgång till en SYV på deltid och en specialpedagog på halvtid.
  • Tillgång till specialkompetenser och metodsalar inom Vård och omsorg tack vare Vuxenutbildningar och Yh-utbildningar inom samma område.
  • Det finns ett regionalt samarbete kring anskaffandet av apl-platser. Här är även Activa inkopplade.
Senast uppdaterad 03 november 2022.