Samverkan med branschen bäddade för succé

Kombinationsutbildningen Gästservice i Bollnäs har byggts upp i tät samverkan med Scandic Hotel på orten. Utbildningen är delvis förlagd till hotellet, och flera av hotellets ordinarie medarbetare har viktiga roller i utbildningens utformning. Förhoppningen är att modellen kan bli en inspiration för fler utbildningar över landet.

Eva Björklin. Foto: Jakob Hydén.

Det började med ett första möte i april 2022. För rektor Eva Björklin och Hälsinglands Utbildningsförbund var ambitionen att hitta nya sätt att utforma yrkesutbildningar för sfi-elever.

För Malin Ahlman, hotelldirektör på Scandic i Bollnäs, handlade det om att säkra den långsiktiga rekrytering som med åren har blivit allt svårare.

Malin Ahlman. Foto: Jakob Hydén.

Det blev en perfekt matchning.

– Jag har jobbat ganska länge som rektor och det finns ett stort behov av att hitta vägar framåt, säger Eva Björklin.

– För det mesta är dörrarna stängda, man har inte tid och man har kanske rädslor för att möta elever med annat språk. Det som hände här var att Malin öppnade dörren. Vi är inte vana vid det mottagandet, så det var en ganska härlig wow-känsla.

Undervisning på hotellet

Anna-Karin Zachrisson. Foto: Jakob Hydén.

På kort tid diskuterade utbildningsförbundet och arbetsgivaren ihop sig om ett kursupplägg. De kom överens om att en del av undervisningen skulle förläggas i hotellets lokaler.

Under dessa praktiskt inriktade undervisningstimmar finns språk- och yrkesläraren Anna-Karin Zachrisson med på plats.

Det gör också handledaren Neranchala Dhungana och hennes chef Preeyanoot Ditsara. Tillsammans planerar de de praktiska göromålen och hur den språkliga delen kan fogas till arbetsmomenten.

Neranchala Dhungana. Foto: Jakob Hydén.

Preeyanoot Ditsara. Foto: Jakob Hydén.

– Svenskan är förstås en viktig del, men det är inte det enda de ska lära sig. Det handlar också mycket om sådant som samarbete, teamkänsla och service. Hur man ska vara mot gäster och arbetskamrater. Vi fångar upp allt sådant, säger Preeyanoot Ditsara.

Resultatet har blivit en kombinations-utbildning som är unik i sin utformning. Och som fungerar över förväntan.

– Vi är mer än nöjda. Jag ser det som en fantastisk möjlighet att kunna vara med och påverka och vara en del av utbildningen. Vi vill gärna vara med som goda samhällsaktörer och för våra egna medarbetare är det en möjlighet att utvecklas, säger Malin Ahlman.

– Jag vet faktiskt inte varför inte fler arbetar på det här sättet. De kanske helt enkelt inte har provat?

Underlättad rekrytering

Hon berättar att en av de starkare drivkrafterna in i projektet var möjligheten att aktivt arbeta för att underlätta rekryteringen av personal. I synnerhet efter pandemin har den uppgiften blivit allt svårare i hotell- och restaurangbranschen.

Nu får vi en möjlighet att tillsammans med utbildningsförbundet utforma utbildningen och förhoppningsvis knyta till sig medarbetare redan på ett tidigt stadium.

– Scandic Hotel i Gävle har tidigare haft ett liknande projekt och när jag blev kontaktad av dem och tillfrågad om att starta upp här så tvekade jag inte en sekund, säger Malin Ahlman.

– Vi har gått genom en tuff period i branschen då många har slutat och skolat om sig. Då krävs det att man vågar stanna upp och tänka lite nytt.

Men det saknades förstås inte utmaningar. Två olika kulturer skulle fogas samman – en vinstdrivande hotellverksamhet och den kommunala vuxenutbildningen – och två delvis skiftande målbilder skulle synkroniseras.

Neranchala Dhungana, Malin Ahlman och Preeyanoot Ditsara. Foto: Jakob Hydén.

Men det övergripande målet var gemensamt och de meningsskiljaktigheter som har funnits har de tillsammans rett ut.

– Det var ju en helt ny utbildning så när vi startade var vi tvungna att hitta en modell som fungerar för både den kommunala vuxenutbildningen och för Scandic, det innebar en del utmaningar, säger Eva Björklin.

– Det är ju två världar som ska mötas, från vårt håll tänker vi så klart främst utifrån utbildningen, medan Malin och Preeyanoot fokuserar mer på verksamheten.

Motiverade elever

En osäkerhet gällde hur stort intresset för utbildningen skulle vara. Men det var farhågor som kom på skam. Det kom 60 ansökningar till de 12 utbildningsplatserna. En av dem som blev antagna är Naima Omar.

Naima Omar. Foto: Jakob Hydén.

– När jag fick höra talas om utbildningen tyckte jag att det lät spännande och jag kände att detta verkligen var en chans att få ett jobb. Och det är väldigt bra, det är ett bra sätt att lära sig svenska. Anna-Karin är bra på att berätta och förklara. Det går enkelt.

Läraren Anna-Karin Zachrisson har förstås en nyckelroll i utbildningen, inte minst eftersom hon både är språklärare och yrkeslärare. Upplägget på utbildningen beskriver hon som ”spännande och utmanande”.

– När eleverna är här på apl så går jag bredvid och ställer hela tiden frågor om vad de gör och vad olika saker heter. Man kan nog säga att det är mer ”hands on” jämfört med vanlig sfi, säger hon.

– Det är jätteroligt och känns väldigt meningsfullt att lära ut svenska som jag vet att eleverna kommer ha direkt nytta av när de börjar arbeta. Och det märks att eleverna verkligen är motiverade.

Nu hoppas alla berörda att utbildningen får en fortsättning och att konceptet dessutom sprider sig.

Malin Ahlman:

– Det här var ju första gången och då måste man vara lyhörd, men det har fungerat väldigt friktionsfritt. Vi ser ju hur vår personal har vuxit och det har blivit precis så som vi hade hoppats. Det kanske kostar några timmar, men det är det värt utan tvekan.

Eva Björklin håller med.

– Vi hoppas att detta kan ge ringar på vattnet, säger hon. Modellen är värd mycket, den förtjänar att spridas.

På bilden fr. v.: Eva Björklin, Neranchala Dhungana, Anna-Karin Zachrisson, Preeyanoot Ditsara, Malin Ahlman och Naima Omar. Foto: Jakob Hydén.

Kombinationsutbildningen Gästservice i Bollnäs

 • Utbildningen har planerats och utformats i samarbete mellan Hälsinglands utbildningsförbund och Scandic i Gävle och Bollnäs. Representanter från hotellet medverkade också vid antagningsprocessen.
 • Utbildningen innehåller följande delkurser: Orienteringskurs (200 poäng), Service och bemötande 1–2 (200 poäng), Sfi/yrkessvenska (200 poäng), Våningsservice (100 poäng), Frukost- och bufféservering (100 poäng).
 • Kursen är ett år och sökbar för den som läser sfi på c- eller d-nivå eller motsvarande. Till årets utbildning sökte 60 personer till de 12 platserna.
 • Under termin 2 finns det möjlighet för eleverna att fortsätta utbildningen som lärlingar. I år kommer samtliga 12 göra detta. Lärlingsperioden är förlagd till Scandic i Bollnäs eller andra hotell i närområdet.
 • Varje tisdag är eleverna på Scandic Hotel i Bollnäs och har apl. Övriga dagar går de sfi-utbildning. Under praktikdelen är språk- och yrkesläraren närvarande hela dagen.
 • En liknande utbildning har tidigare anordnats i Gävle. En del utbildningsmaterial har utbildningen fått från kollegorna där. Annat har de utarbetat på egen hand.
 • Alla handledare går Skolverkets handledarutbildning.

Kursupplägg

HT period 1

 • Orienteringskurs (200 poäng).
 • Service och bemötande 1 (100 poäng).
 • Sfi/yrkessvenska (individuellt) (100 poäng).

VT period 2 (lärling, möjlighet att söka lärlingsutbildning)

 • Våningsservice (100 poäng).
 • Frukost och bufféservering (100 poäng).
 • Service och bemötande 2 (100 poäng).
 • Sfi/Yrkessvenska (individuellt) (100 poäng).

Läs mer

Här kan du läsa mer om de övriga fyra verksamheterna som deltog i Nationellt Centrum för svenska som andraspråks (NC) utbildning i språk- och yrkesintegrerande arbetssätt inom kombinationsutbildningar i komvux under hösten 2022. 

Språk- och yrkesintegrerande arbetssätt i kombinationsutbildningar

Här kan du som är verksam inom komvux ta del av vårt stöd för att planera eller genomföra kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med sfi eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Senast uppdaterad 09 februari 2023.