Lärande exempel från språk- och yrkesintegrerande arbetssätt i kombinationsutbildningar

På uppdrag av Skolverket tog Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (NC) vid Stockholms universitet fram och genomförde en utbildning i språk- och yrkesintegrerande arbetssätt inom kombinationsutbildningar i komvux under hösten 2022. Här berättar de deltagande verksamheterna om sina erfarenheter i fem lärande exempel.

Uppdraget

Fyra kommunala verksamheter och en utbildningsanordnare på entreprenad deltog i utbildningen. Rektorer och lärare ingick i ett utbildningsteam och syftet var att få en gemensam förståelse av hur språk- och yrkesundervisning kan se ut.

Syftet med utbildningen var att ge målgruppen erfarenheter av och kunskaper i språk- och yrkesintegrerande arbetssätt inom kombinationsutbildningar och möjligheter att träna på att arbeta integrerat inom yrkesvux och/eller lärlingsvux i kombination med sfi och/eller svenska som andraspråk.

Målet var att rektorer och lärare efter utbildningen skulle ha tillräckliga kunskaper att med stöd av varandra och huvudmannen, kunna diskutera och driva ett kvalitetsarbete som ger eleverna förutsättningar att nå sin potential.

Lärande exempel från fem verksamheter

Här kan du läsa mer om de fem deltagande verksamheterna och deras erfarenheter av ett språk- och yrkesintegrerande arbetssätt inom kombinationsutbildningar i komvux.

Pilo Thezunga och Walid Merachi. Foto: Jakob Hydén.

Individuell anpassning av kombinationsutbildning

Att bedriva yrkesvuxutbildning på en mindre ort med mindre deltagarunderlag kräver ofta en noggrann individuell anpassning av undervisningen. Att kombinera med kombinationsutbildning för dem som behöver extra språkstöd blev en lösning på vårdbiträdesutbildningen i Vilhelmina.
Individuell anpassning i Vilhelmina

Neranchala Dhungana, Malin Ahlman och Preeyanoot Ditsara. Foto: Jakob Hydén.

Samverkan med branschen bäddade för succé

Kombinationsutbildningen Gästservice i Bollnäs har byggts upp i tät samverkan med Scandic Hotel på orten. Utbildningen är delvis förlagd till hotellet, och flera av hotellets ordinarie medarbetare har viktiga roller i utbildningens utformning.
Samverkan med branschen bäddade för succé

Milos Mitrovic och Reza Pestehzad. Foto: Jakob Hydén.

Integrerande lärandemål – en utmaning värd att anta

På Movant i Uppsala jobbar man med integrerande lärandemål på sin kombinationsutbildning för blivande byggnadsarbetare. Det är en stor utmaning, men värt mödan då det är tydligt att det har stärkt eleverna och gett dem mer motivation.
Integrerande lärandemål – en utmaning värd att anta

Hana Ballan och Caroline Hagström. Foto: Jakob Hydén.

Tät lärarsamverkan är det rätta receptet

Ett tätt samarbete mellan yrkesläraren och sva-läraren, integrerad undervisning och en nära samverkan med branschen. Det är några av framgångsfaktorerna i Falköpings kombinationsutbildning för kockar.
Tät lärarsamverkan rätta receptet i Falköping

Naser Ghajeri och Mustafa Alzedan. Foto: Jakob Hydén.

Apl-satsning med flera vinster

På Göinge utbildningscenter i skånska Sibbhult satsar man sedan flera år extra tid och resurser på att utveckla arbetet kring apl på sina gymnasiala yrkes- och kombinationsutbildningar.
Apl-satsning med vinster för lärare, arbetsgivare och elever

Fem didaktiska principer

Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (NC) har i flera år arbetat verksamhetsnära i olika projekt och utformat ett antal didaktiska principer som kan fungera som riktning i arbetet med att integrera språk- och yrkesundervisning inom olika typer av kombinerade yrkesutbildningar.

Didaktiska principer för integrerande undervisning

  • är dialogisk och erfarenhetsbaserad
  • går från konkret till abstrakt
  • är kognitivt utmanande
  • är arbetslivsrelevant
  • innefattar ändamålsenliga bedömningar.

Stödmaterial för språk- och yrkesintegrerande undervisning - Nationellt centrum för svenska som andraspråk (su.se). Länk till annan webbplats.

Läs mer

Här kan du som är verksam inom komvux ta del av vårt stöd för att planera eller genomföra kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är yrkesutbildningar på gymnasial nivå i kombination med sfi eller svenska som andraspråk (sva) inom komvux.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Senast uppdaterad 23 augusti 2023.