Snabbt i arbete genom YFI- Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning

Yrkesutbildning och svenskundervisning integrerade i ett paket är en kombination som har visat sig vara framgångsrik. Hela 92 procent av eleverna som har gått YFI har fått jobb efter utbildningen.

Nyanlända vuxna med kort utbildning har ofta en lång väg att gå för att få in en fot på arbetsmarknaden. För att göra den vägen kortare startade YFI, en gymnasial yrkesutbildning med integrerad språkundervisning för invandrare. Utbildningen är ett samverkansprojekt mellan vuxenutbildningen och yrkesgymnasier i Stockholms stad. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden, ESF.

Lära sig ett yrke och svenska samtidigt

Målgruppen är sfi-studerande på studieväg 2 och YFI har tre inriktningar – bygg, restaurang och äldreomsorg.
Hela grundtanken är att integrera yrkes- och språkutbildningen så att eleverna lär sig ett yrke samtidigt som de lär sig svenska. Lite som att slå två flugor i en smäll. Snabbt och effektivt.

– Att jobba tillsammans med andra i en verklig situation är ett naturligt tillfälle att lära sig språket. Därför jobbar våra yrkes- och språklärare mycket nära varandra. De planerar undervisningen tillsammans och språkläraren är också nästan alltid med under yrkeslektionerna, säger Björn Hjukström, biträdande projektledare och utvecklingsstrateg för YFI.

Om eleverna i byggutbildningen till exempel ska bygga en gjutform är språkläraren med i verkstan och stöttar eleverna i deras kommunikation och språkutveckling. Under arbetets gång berättar eleverna vad de gör och varför, och de dokumenterar också arbetet i skrift och med foto – varje dag, även under praktiken.

Ett ständigt pågående utvecklingssamtal

Språkläraren fångar upp nya facktermer och uttryck som eleverna behöver fördjupa sig i för att de ska förstå hela arbetsprocessen. En uppgift för andraspråksläraren är också att stötta yrkeslärarna i att konkretisera vissa begrepp som eleverna har svårt att förstå. Det pågår en ständig dialog mellan lärarna och eleverna som kan liknas vid ett ständigt pågående utvecklingssamtal. Eleverna har hela tiden en klar bild av var de befinner sig i sin inlärning.

– Vi utgår inte enbart från en kursplan, utan allt är individanpassat. Vi tar hänsyn till vilka kunskaper och erfarenheter var och en hade med sig från start, och vad de behöver för att klara utbildningen. Bedömningssättet anpassas efter elevernas språknivå så att inte språket hindrar dem från att visa vad de kan.

Lärarna använder inte heller några färdiga läromedel utan visar istället fysiskt, och skriver upp nya ord på en whiteboardtavla. Eleverna fotograferar tavlan och använder sedan orden när de redovisar dagens arbete.

Motiverade elever och hög närvaro

Slutmålet är att eleverna ska få jobb. Formell yrkeskompetens tillsammans med goda språkkunskaper har visat sig vara ett vinnande koncept. Hela 92 procent av de elever som har gått YFI har fått jobb efteråt. Det gör att studierna upplevs som meningsfulla med tydliga mål.

Våra elever är mycket motiverade och har hög närvaro. Många berättar också om hur de har vuxit under utbildningen och är glada över hur snabbt de kommit i arbete.

Ett viktigt mål med YFI är att skapa en modell för hur man kan arbeta för att integrera språk- och yrkesutbildning som sedan kan spridas och fortsätta att utvecklas.

– Utbildningen har inte bara bidragit till att nyanlända snabbare har kommit i arbete. Företag i branscher med kompetensbrist har också fått hjälp att rekrytera nya och duktiga medarbetare. Receptet för att nå dit är samarbete. Nära samarbete. Mellan yrkes- och språklärare, men också med företag i de branscher man riktar sig mot och mellan vuxenutbildningen, sfi och yrkesgymnasier.

Text: Pia Runfors

Senast uppdaterad 15 maj 2023.